Hankintojen johtamisen kehittäminen

Hankintojen johtamista voidaan kehittää strategisen johtamisen, kategoriajohtamisen, töiden organisoinnin ja hankintaprosessien kautta.

Hankinnat ovat keskeinen työkalu organisaatioiden tavoitteiden toteuttamisessa. Pitkäjänteisiä järkeviä tavoitteita saavutetaan harvoin vain ”tekemällä jotain”. Tavoitteisiin pääsemiseksi pitää tehdä valintoja ja niihin liittyviä toimenpiteitä pitää edistää aktiivisesti.

Myös hankintoja on johdettava tavoitteellisesti, koska merkittävä osa organisaatioiden toiminnasta vaatii ulkopuolisia resursseja eli hankintoja.  Olennaista on luoda hankintatoimelle strategiset linjaukset, tunnistaa vastuutahot sekä hankintatoimeen liittyvät tehtävät, jotka on organisoitu mielekkäällä tavalla.

Hankintastrategian tehtävänä on tukea oman toiminnan onnistumista ja strategian toteuttamista. Käytännössä hankintastrategia määrittää sen, miten käytännön tasolla organisaation eri linjaukset huomioidaan hankintatoiminnassa ja saavutetaan hankintojen avulla. Hankintastrategia kertoo, miten hankintatointa toteutetaan ja kehitetään jatkossa. Edistettäviä asioita voi olla esimerkiksi hankintojen johtaminen, hankintataidot, toimivat markkinat, innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

Hankintastrategian tyypillinen sisältö:

Hankintojen johtaminen.png

Hankinnat muodostuvat tyypillisesti isoista toisistaan erillisistä kokonaisuuksista. Hankintojen kategoriajohtamisessa jaetaan hankinnat järkevän kokoisiin, likimain keskenään samalla tavalla käyttäytyviin kategorioihin. Eri kategorioissa on erilainen potentiaali edistää tavoitteita. Kategorioiden välillä tavoitteita ja toimintamalleja voidaan hallitusti yhtenäistää tai erilaistaa. Hankintojen kategorisoinnin tavoitteena on auttaa organisaatiota hallitsemaan ja johtamaan hankintojensa kokonaisuutta tehokkaasti eli maksimoida saavutettavat tulokset käytettävissä olevilla resursseilla.

Hankintaorganisaation strategiat Hansel.png

Tehokkaasti järjestetyssä hankintatoimessa vastuut, roolit ja tehtävät on määritelty selkeästi ja työnjako eri yksiköiden kesken on sovittu. Monialaista erityisosaamista vaativat tehtävät, kuten kilpailuttaminen, on hyvä keskittää asiantuntijoille.

Myös hankintojen päätöksentekoprosessi ja ratkaisuoikeudet tulee olla määritelty selkeästi ja tehokkaasti. Volyymietujen ja prosessisäästöjen aikaan saamiseksi hankinnat tulee olla suunniteltu ja kytketty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Hankintojen toteutusta ja määrärahojen käytön tilannetta tulee seurata aktiivisesti.  Hankinnat toteutetaan sekä sopimuksia ja toimittajia hallitaan taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti organisaation tavoitteet huomioiden. Tilausten tekemisessä ja laskujen käsittelyssä hyödynnetään uutta ratkaisua ja automatisointikeinoja. Hankintoihin liittyvät tietojärjestelmät on määritetty ja otettu käyttöön

Voimme auttaa määrittämään juuri sinun organisaatiollesi ja hankinnoillesi soveltuvimmat mallit sekä virittämään toiminta huippuunsa!

Mitä palvelu maksaa?

Sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon. 

Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Esimerkiksi ohjeistuksen kommentointiin menee yleensä 1–2 htp:tä ja lyhyen ohjeistuksen laatimiseen 3–5 htp:tä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!