Jobb till arbetslösa genom social upphandling!

I Stockholm ordnades den 2.12.2015 ett seminarium om ansvarsfullhet och hållbar utveckling där man betonade speciellt frågor beträffande socialt ansvar. Evenemangets aktuella ämne hade lockat till Stockholm från Sverige och de övriga nordiska länderna över hundra sakkunniga som arbetar med ansvarsfrågor.

Man hör ofta att vår västra granne är före oss i många saker. För tillfället går Sveriges ekonomi på högvarv, i fotboll klarar vi oss inte och t.o.m. upphandlingstvister handskas betydligt snabbare i Sverige än hos oss. Men hur är det med ansvarsfullhet - är Sverige före oss även där?

Ja och nej.

Efter att ha deltagit i seminariet vågar jag påstå, att det finns lika mycket kunnande och know-how i Finland som i Sverige beträffande ansvarsfullhet. Vårt grannland i väst står inför samma problem och utmaningar som vi. På detta vis finns inga större skillnader. I ärlighetens namn måste man ändå konstatera att ansvarsrelaterade frågor inte ifrågasätts i Sverige på samma sätt som de ännu tycks göras i Finland. Här märker man alltså fortfarande en skillnad.

Det mest intressanta inlägget i seminariet presenterades av Göteborgs Stads representanter. Sveriges andra till största stad har gjort intressanta arbetspolitiska försök under de senaste åren. Staden kräver numera att socialt ansvar tas i beaktande i 50 % av den tjänsteupphandling som staden gör. Detta mål gäller för stadens alla förvaltningar och bolag.

I praktiken har detta genomförts genom att staden förutsätter i sina upphandlingar att leverantörer bör anställa arbetslösa ifall de vill få stadens kontrakt. Den modell som har framarbetats inom pilotprojektet i Göteborgs Stad går ut på att skapa anställningsmöjligheter för tre prioriterade målgrupper; (I) ungdomar, (II) utrikes födda och (III) personer med funktionsnedsättning, hos stadens leverantörer genom att ställa krav eller villkor i upphandlingar under benämningen "social hänsyn". Syftet är både att bidra till Göteborgs framtida kompetensförsörjning och att stärka integrationen och den sociala hållbarheten i staden.

Stadens fördomsfria försök har lett till goda resultat. Under pilotprojektets gång har man lyckats anställa nästan 200 personer som hör till högriskgrupper beträffande långvarig arbetslöshet. Då man tar i beaktande att detta är ett småskaligt experiment är resultaten utmärkta och har väckt uppmärksamhet bland politiska beslutsfattare i Sverige.

Kunde vi ta i bruk en motsvarande modell i större skala även i Finland? Skulle det vara möjligt att höja sysselsättningen genom offentliga upphandlingar som staten och kommunen gör?

Modellen lämpar sig inte överallt, men offentliga upphandlingar görs på många områden där denna modell skulle kunna användas. Transport, städtjänster och byggnadsindustrin är alla bra exempel på branscher där man kunde kräva beaktande av social hänsyn i upphandlingar på samma sätt som man gjort i Göteborg.

Modeller som dessa tas inte i bruk av sig själv. Någon måste ta initiativet för att hjulen skall börja rulla. Staten kunde göra linjeringar eller kanske någon fördomsfri stad kunde ta de första stegen? I huvudstadsregionen har man redan gjort försök och Esbo Stad beskrivs som en föregångare beträffande detta.

Vem vill vara den följande som lyckas? Pilotprojektet har redan genomförts, i Sverige.

Ytterligare information om projektet i Göteborg hittas på adress: www.socialhansyn.se

Thomas Sund, kommunikationschef

Thomas är en statsvetare, som är oerhört intresserad av samhälleliga frågor, politik och kommunikation. Allra helst skulle han ändå spela fotboll professionellt. Aktiv på Twitter, personliga åsikter om det ena och det andra hittas på @Thomas_Sund

Bloggare
Övriga blogginlägg