<
Nyheter

Tjänsterna inom offentlig upphandling samlas i ett bolag

24.05.2018

Kompetensen inom offentlig upphandling i Finland samlas i ett enda bolag. Framöver kan statens, kommunernas och de nya landskapens gemensamma upphandlingar skötas på ett och samma ställe. Då kan upphandlingskompetensen utvecklas och inköpsvolymerna sammanslås till större helheter, vilket effektiviserar upphandlingen och ger skattebesparingar. Tack vare arrangemanget kan också enhetligare moderna arbetsformer införas vid offentlig konkurrensutsättning, och det gör det lättare för alla företag, också små, att delta i offentliga anbudsförfaranden.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutade 24.5.2018 att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab. Saken har också behandlats i finanspolitiska ministerutskottet 18.5.2018. Efter sammanslagningen ägs bolaget av staten och Finlands Kommunförbund rf, och verksamheten i bolaget beräknas inledas i början av år 2019. Genomförandet av arrangemanget förutsätter en ändring av lagen om Hansel och riksdagens samtycke. Tidsplanen för lagändringen och riksdagsbehandlingen påverkar betydligt hela fusionens tidsplan.

Bättre offentlig upphandling

Den strategiska ledningen av upphandlingsverksamheten och utvecklingen av upphandlingskompetensen diskuteras mycket för närvarande. Till stöd för organiseringen av upphandlingarna och upphandlingsbesluten behövs också allt mer detaljerad information om hur skattemedlen används. Främjandet av dessa frågor är en av de viktigaste orsakerna till bildandet av en enda inköpscentral.

- Det är positivt att de sakkunniga i två bolag till följd av förändringen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans vidareutveckla arbetssätten så att de blir ännu bättre. Nyckelord i utvecklingsarbetet är systematik, målinriktning och automation, säger Anssi Pihkala, verkställande direktör för Hansel.

En upphandlingsverksamhet som sköts på ett professionellt sätt kräver utöver produktkännedom också god förtrogenhet med upphandlingslagstiftningen, kundernas behov och marknaden. I de konkurrensutsättningar som inköpscentralen sköter beaktas också bland annat ansvarsfullheten i upphandlingarna och innovationsfrämjandet.

Tack vare fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat kan processer och verktyg som anknyter till upphandling digitaliseras snabbare, vilket gör verksamheten i de upphandlande enheterna och leverantörsföretagen smidigare och effektivare. Också mångsidiga utvecklingstjänster inom upphandlingsverksamheten kan successivt erbjudas en bredare kundkrets.

Inköpscentralen främjar konkurrensen

De största synergierna och besparingarna vid gemensam upphandling nås när man köper produkter och tjänster i standardform och i stora volymer. Här är de möjligt att nå stora besparingar, något som väntas av offentlig upphandling vid sidan om kvalitativa aspekter. Kommunerna och staten gör upphandlingar för ca 35 miljarder euro per år, och det sammanslagna Hansels andel av beloppet beräknas vara omkring 3 miljarder euro. Gemensam upphandling beräknas ha en sparpotential på upp till drygt 20 procent.

Inköpscentralen Hansel främjar i sin egen upphandling marknaden på många sätt. Gemensam upphandling kan till exempel delas upp regionalt eller på flera varu- eller tjänsteleverantörer för att konkurrensen ska främjas. Upphandlingar konkurrensutsätts fortfarande också lokalt.

- Genom fusionen kan vi nå bättre funktionssäkerhet och betydande administrativa besparingar, då ramavtalen framöver alltid konkurrensutsätts på samma sätt. Det underlättar leverantörsbolagens deltagande i anbudsförfarandena tack vare etablerade arbetssätt och system, framhåller Raili Hilakari, verkställande direktör för KL-Kuntahankinnat.

I Danmark och Österrike har staten och kommunerna redan länge haft gemensamma upphandlingsbolag. Effekterna har varit positiva. Också EU:s upphandlingsdirektiv sporrar den offentliga upphandlingssektorn till samarbete.

Närmare upplysningar:
Anssi Pihkala, verkställande direktör, Hansel Oy, tfn 050 594 1618
Raili Hilakari, verkställande direktör, KL-Kuntahankinnat Oy, tfn 050 544 7262

Den offentliga upphandlingen i Finland uppgår till omkring 35 miljarder euro per år. Av detta var 1,3 miljarder euro år 2017 gemensam upphandling via Hansel och KL-Kuntahankinnat. Den gemensamma upphandlingen beräknas ge besparingar på upp till drygt 20 procent jämfört med decentraliserade upphandlingar.