<
Uutiset

Kuinka Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusio vaikuttaa toimittajiimme?

04.10.2018

Julkisten hankintojen osaamista kootaan Suomessa yhteen yhtiöön. Jatkossa valtion, kuntien ja perustettavien maakuntien yhteishankinnat on mahdollista hoitaa samasta paikasta, jos eduskunta hyväksyy sille annetun Hansel-lain muutosehdotuksen. Suunnitteilla oleva fuusio herättää toimittajakunnassamme paljon kysymyksiä, joista yleisimpien vastaukset löytyvät alta.  

Mitä fuusio käytännössä tarkoittaa?

KL-Kuntahankinnat yhdistyy Hanseliin tavoiteaikataulun mukaan alkuvuodesta 2019. Fuusion toteutuminen edellyttää vielä Hansel-lain muutosta sekä eduskunnan suostumusta. Fuusion jälkeen nimemme on Hansel Oy. Hallitus on syyskuun lopussa antanut Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusion mahdollistavan lakiesityksen.

Miksi yhdistyminen tehdään?

Muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään sopimusvolyyminsä ja kokemuksensa. Muutos mahdollistaa yhtenäisemmät, modernit toimintatavat julkisissa kilpailutuksissa, mikä helpottaa kaikkien yritysten, myös pienten, osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

Yhdistymisen myötä saadaan kehitettyä hankintaosaamista ja yhdistettyä ostomäärät suuremmaksi kokonaisuudeksi, mikä tehostaa hankintaa ja säästää veroeuroja. Avainsanoja kehittämistyössä ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja automaatio. Yhteishankintayksikön tekemissä kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös muun muassa hankintojen vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuden edistämiseen.

Mitä tapahtuu nykyisille sopimuksille?

Yhdistyminen ei vaikuta Hanselin ja KL-Kuntahankintojen nykyisiin puitesopimuksiin ja palvelumaksuihin, vaan sopimuskaudet jatkuvat pääosin sovitulla tavalla niiden päättymiseen saakka. Myös käynnissä olevat kilpailutukset jatkuvat sovitusti.

Voiko Hanselin nykyisten puitesopimusten asiakaskunta laajentua fuusion myötä?

Ei voi. Puitesopimuksissa on ilmoitettu kilpailutusvaiheessa se asiakaskunta, joka sopimusta voi käyttää. Kuntahankintojen asiakkaat eivät voi liittyä jälkikäteen Hanselin ennen yhdistymistä kilpailuttamiin puitejärjestelyihin, eivätkä Hanselin asiakkaat Kuntahankintojen kilpailuttamiin puitejärjestelyihin. Fuusion jälkeen kilpailutettavien puitesopimusten asiakaskunta voi olla nykyistä laajempi sopimuksesta riippuen.

Onko kuntien pakko käyttää Hanselin palveluja?

Kuntaorganisaatiot päättävät edelleen itse hankinnoistaan. Käyttövelvoitetta Hanselin puitesopimuksiin tai muihin palveluihin ei tule. 

Tuleeko Hanselista monopoli?

Kuntien ja valtion hankintoja tehdään vuodessa noin 35 miljardilla eurolla, ja yhdistyneen Hanselin osuudeksi tästä arvioidaan tulevaisuudessa noin kolme miljardia.

Yhteishankintayksikkö Hansel edistää monin keinoin markkinoiden toimivuutta. Yhteishankintoja voidaan esimerkiksi jakaa alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon.

Yhdistymisellä on saavutettavissa huomattavia hallinnollisia säästöjä ja varmuutta, kun puitesopimukset jatkossa kilpailutetaan aina samalla tavalla. Tällä helpotetaan toimittajayritysten osallistumista tarjouskilpailuihin, kun käytössä ovat vakiintuneet toimintatavat ja järjestelmät.

Mikä on suhde paikalliseen/alueelliseen hankintaan?

Hanselilla on velvollisuus huolehtia markkinoiden toimivuudesta. Yhteishankinnoissa tullaan keskittymään pääsääntöisesti sellaisiin hankintoihin, joissa ei ole paikallista tarjontaa.

Parannamme pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin kiinnittämällä huomiota esimerkiksi liikevaihtovaatimuksiin ja jakamalla hankintoja pienempiin osiin. Esimerkiksi kevyiden moottoriajoneuvojen puitejärjestelymme on kilpailutettu tuoteryhmäkohtaisina kokonaisuuksina, minkä myötä puitesopimustoimittajiksi valikoitui useita eri toimittajia yhden suuren toimijan sijaan.

Yksi tapamme huomioida pk-sektorin tarpeet ovat alueelliset kilpailutukset, joissa tarjouksen jättäjä kilpailee vain omalla alueellaan valtakunnallisen kilpailun sijaan. Alueellinen jako tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun puitejärjestelyn asiakkaat toimivat eri puolilla Suomea. Muun muassa tilausajopalvelut sekä kokous- ja majoituspalvelut ovat tästä esimerkkejä. Alueellisuus on huomioitu myös työterveyshuollon dynaamisessa hankintajärjestelmässämme.

Hansel on edistänyt pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia myös kannustamalla alihankkijoiden käyttöön ja ryhmittymien muodostamiseen. Hanselin noin 400 sopimustoimittajalla on yli 3 000 alihankkijaa.