<

Yksityisyyden suoja

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99)
Laatimispvm: 27.5.2014
Yksityisyyden suoja


1. Rekisterinpitäjä

Hansel Oy
Mannerheiminaukio 1 A 00100 Helsinki
puh. 029 444 200
www.hansel.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tietoturvapäällikkö Terhi Siitonen
Hansel Oy
Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
puh. 020 7444 200

3. Rekisterin nimi

Hanselin verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää käyttäjärekisteriä, jonka perusteella Hanselin verkkopalvelun käyttöön oikeutetut henkilöt ja heidän käyttöoikeutensa tunnistetaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätunnuksen haltijan tiedot (nimi, tehtävänimike, yhteystiedot, organisaatio) sekä lokitietoja käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä kellonaikoineen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt ja heidän omat taustaorganisaationsa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoa Hansel Oy:n tekniselle henkilökunnalle ja tekniselle palveluntuottajalle virhe- ja häiriötilanteiden hoitamista varten ja muissa vastaavissa teknisissä tapauksissa. Muita säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkopalvelun käyttämissä kolmannen osapuolen sovelluksista (chat, blogin kommentointi) tietoja voidaan käsitellä EU- ja ETA-alueen ulkopuolella olevilla palvelimilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu teknisin keinoin salaamalla http-liikenne. Lisäksi salasanat on kryptologisesti salattu.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26-28 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on oikeus tarkastaa veloituksetta kerran vuodessa. Pyyntö on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet