Våra 10 bästä tips för att lämna anbud

1. Delta i en eventuell marknadskartläggning

Innan den upphandlande enheten offentliggör ett anbudsförfarande kan den genomföra en marknadskartläggning/informationsbegäran för att underlätta beredning av upphandlingen och för att ge leverantörer information om sina planer och krav gällande den kommande upphandlingen. 

2. Bekanta dig noggrant med anbudsbegäran i minikonkurrensutsättningen av gemensam upphandling

Läs noggrant igenom anbudsbegäran med bilagorna. Fäst uppmärksamhet vid ställda minimikrav i anbudsbegäran, samt vid de saker/egenskaper som man möjligtvis kommer att jämföra i konkurrensutsättningen.

3. Ställ frågor om anbudsbegäran inom den angivna tidsramen

I anbudsbegäran finns det möjlighet för leverantörer att ställa ytterligare frågor gällande materialet. Se till att du ställer frågorna inom den angivna tidsfristen. Den upphandlande enheten skickar svar på de ställda frågorna samtidigt och med samma upplysningar till alla leverantörer. 

4. När du utarbetar anbudet, kom ihåg att använda begärda blanketter och ange alla begärda uppgifter

I sitt anbud ska anbudsgivaren visa att den offererade varan/tjänsten uppfyller krav, ställda i anbudsbegäran och andra upphandlingsdokument. Den upphandlande enheten måste utestänga ur konkurrensutsättningen sådana anbud som inte motsvarar anbudsbegäran eller som inte uppfyller villkoren i anbudsförfarandet. 

5. Bifoga till anbudet ingenting utöver vad som begärts

Till anbudet ska aldrig bifogas sådant material som inte begärts i anbudsbegäran. Allt extra material skapar en risk för att anbudet inte motsvarar anbudsbegäran och blir uteslutet från anbudsförfarandet. 

6. Ställ inte egna villkor och gör inte förbehåll i anbudet

Att ställa egna villkor eller göra förbehåll leder till att anbudet inte motsvarar anbudsbegäran. Se till, att det inte förblir sådana betalningsvillkor, leveransvillkor osv. i anbudet som strider mot anbudsbegäran. 

7. Förbered ditt anbud i god tid

Du kan förbereda ditt anbud i ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem (anbudstjänst) i god tid innan du lämnar in anbudet. Konkurrensutsättningssystemet möjliggör redigering av anbudet under hela anbudstiden.

8. Lämna anbudet inom den angivna tidsfristen

Anbudsgivaren ska alltid lämna sitt anbud inom den tidsfrist som anges i anbudsförfrågan. Observera att det inlämnade anbudet alltid är bindande. Anbudsgivaren bär ansvar för att visa att anbudet har inkommit i rätt tid hos den upphandlande enheten. Den upphandlande enheten är skyldig att förkasta ett försenat anbud. 

9. Svara på eventuella förfrågningar om precisering inom den angivna tidsfristen

Om anbudet innehåller bristfälliga eller felaktiga uppgifter, eller om några dokument eller uppgifter saknas, kan den upphandlande enheten be anbudsgivaren att skicka, tillägga, klargöra eller komplettera uppgifterna eller dokumenten inom en angiven tidsfrist. I sitt svar är det inte tillåtet för anbudsgivaren att göra andra ändringar eller kompletteringar av innehållet eller villkoren i sitt anbud som skickats in i rätt tid. Förfarandet binder inte den upphandlande enheten till något slags avgörande.

10. Sköt om bra kundsamarbete under avtalsperioden

Bra kundtjänst under avtalsperioden är av största vikt, inte bara ur perspektivet av högkvalitativ service, utan också ur synpunkten av kommande konkurrensutsättningar. Det lönar sig att beakta, att kundtillfredsställelse kan användas som kvalitativ jämförelsegrund i kommande konkurrensutsättningar.