Ramavtal

När en stor mängd varor eller tjänster ska köpas in, är en upphandling det bästa alternativet. För våra kunder har vi två modeller för upphandling: ramavtal och dynamiska inköpssystem.

Ramavtal är troligtvis vår mest kända tjänst. Inom ramavtal kan våra kunder upphandla varor och tjänster utan att göra en egen offentlig konkurrensutsättning. När man inte behöver konkurrensutsätta varor och tjänster själv, får man en enklare och kortare upphandlingsprocess. Dessutom sparas resurser när vi hos Hansel ansvarar för att administrera och utveckla ramavtalen. De stora inköpsvolymerna inom den offentliga sektorn ger möjligheter till goda priser och avtalsvillkor. Ramavtalen har allmänna villkor för upphandlingarna, såsom objektet i upphandlingen och priser samt parternas ansvar och förpliktelser.

Våra kunder som kommer att göra upphandlingar går i förväg med i ett ramavtal, innan Hansel publicerat anbudsbegäran. Avtalsperioden för ett ramavtal är vanligen fyra år, och leverantören eller leverantörerna konkurrensutsätts alltid för hela avtalsperioden.

Upphandlingar som görs inom ramavtal är lagenliga

Vi hos Hansel har lång erfarenhet av upphandlingar och många sakkunniga inom konkurrensutsättning och upphandlingsjuridik. När du går med i ett ramavtal kan du vara säker på att upphandlingen går lagenligt till. När man går med i ett ramavtal är det ett tecken på att upphandlingen görs inom ett ramavtal och inga misstankar om direktupphandling kan uppstå. Dessutom förbinder du dig till ett upphandlingsförfarande i enlighet med ramavtalet. Du går alltid i förväg med i ett ramavtal, innan Hansel publicerat en anbudsbegäran.

Det är frivilligt för våra kunder att nyttja ramavtalen. Undantag är de ramavtal för vilka finansministeriet förordnat nyttjandeplikt i enlighet med 22 § a i lagen om statsbudgeten. Beslutet innebär i praktiken att de varor och tjänster som omfattas av nyttjandeplikten ska upphandlas inom ramavtal. Sådana upphandlingar är till exempel it-utrustning, programvara och förvaltningens gemensamma it-system. En del av våra kunder omfattas av nyttjandeplikten.

Ett ramavtal ingås efter konkurrensutsättning

Vi väljer avtalsleverantörer för ramavtalet utifrån en konkurrensutsättning och med varje avtalsleverantör ingår vi ett avtal där vi specificerar villkoren för upphandlingarna.

Konkurrensutsättningarna planerar vi tillsammans med kunderna och leverantörerna, så att vi kan ta hänsyn till kundernas behov och branschspecifika särdrag på ett så omfattande sätt som möjligt. Vi samlar in respons från kunderna och leverantörerna bland annat i kund- och leverantörsarbetsgrupperna, var vi försöker få med så många leverantörer som möjligt.

Vi hjälper och rådger kunderna med användningen av ramavtalet under hela avtalsperioden.

Vill du veta mera?

Vem kan göra en anslutning? Kan en anslutning avbokas? Hur bestämmer man upphandlingens arvode? Sidan är endast på finska.

Återkommande frågor