Affärsprinciper

Verkställande direktörens hälsning:
Ansvarsfull offentlig upphandling

Tillförlitlighet är ett nyckelord för oss som upphandlingsenhet. Våra kunder litar på vårt kunnande och på att de via oss får kvalitativa produkter och tjänster till goda villkor. Leverantörerna förväntar sig schysst likabehandling och allmänheten förväntar sig en vettig användning av skattepengarna. För oss är det viktigt att beakta etiska aspekter och efterfölja kraven. Därför har vi upprättat nedanstående affärsprinciper, som också presenterar vår verksamhet för våra samarbetspartner. Dessutom stöds vårt dagliga arbete på våra värden. Jag hoppas att du som jobbar med Hanselanställda läser dessa. Vi vill vara en tillförlitlig partner som är värdig förtroende bland alla våra intressegrupper. 

Med samarbetshälsningar
Anssi Pihkala
verkställande direktör

Hansel som samarbetspartner

Kommunikation, offentlighet och sekretess

Vår verksamhet är transparent och vi kommunicerar öppet om vår verksamhet. För att säkerställa en kommersiellt fungerande konkurrensutsättning som genomförs på ett icke-diskriminerande sätt sekretessbeläggs emellertid allt som gäller anbudstävlingarna medan de pågår och vi kommunicerar endast enligt en kontrollerad praxis med de som deltar i anbudstävlingarna. När dokument överlåts efterföljer vi anvisningar för skyddande av egna och leverantörernas affärshemligheter.

Våra arbetstagare får inte använda information som de fått i sina arbetsuppgifter för att driva sina privata intressen. Det är också förbjudet att lämna ut denna information. Vi skyddar våra leverantörers och våra kunders affärshemligheter.

Hantering av intressekonflikter

För att hantera intressekonflikter ger vi anvisningar till våra arbetstagare för att de ska upptäcka intressekonflikter i konkurrensutsättningar och på eget initiativ bedöma sin egen ojävighet. Personer med jäv kan inte delta i genomförande av konkurrensutsättningar hos Hansel. Vi beaktar i tillämpliga delar stats- och kommunsektorns rekommendationer och anvisningar gällande en etisk verksamhet som uppfyller kraven.

Intressekonflikter kan uppstå till exempel i rekryteringssituationer, när en arbetstagare övergår från en leverantör till Hansel. Vi efterföljer en princip om att en arbetstagare inte genast efter att ha börjat ett nytt jobb är med och behandlar ärenden som gäller en tidigare arbetsgivare eller dennas partner eller konkurrent.


Samarbete med intressegrupper

Eftersom vi är en enhet för upphandling krävs en aktiv kontakt med kunder och leverantörer. Dessutom vill vi att olika intressegrupper ska ha nytta av vårt kunnande. Våra sakkunniga föreläser bland annat regelbundet vid evenemang som ordnas av intressegrupper.

Verksamhetens karaktär ger anledning till tydliga spelregler för samarbetet med kunder, leverantörer och övriga intressegrupper. När vi deltar i eller anordnar evenemang samt när gästfrihet visas efterföljs tjänstemannaetiken och de principer som är allmänt accepterade inom den offentliga sektorn. Vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar betonas principerna öppenhet och likabehandling.

För oss är det viktigt att Hansel upplevs som en tillförlitlig aktör och att vi har en opartisk verksamhet ur kundernas, leverantörernas och intressegruppernas samt allmänhetens synvinkel.

Icke-acceptabel påverkan är förbjuden

Vi har förbundit oss till öppenhet och tillförlitlighet i vår verksamhet. Korruption, mutor och annan osaklig påverkan på beslutsfattandet är helt förbjuden i vår verksamhet. Vårt bolag godkänner under inga omständigheter mutor eller att andra motsvarande förmåner eller betalningar erbjuds eller tas emot. Hansel önskar att leverantörerna och intressegrupperna inte ger gåvor till Hansel.

För att verksamheten ska vara etisk och tillförlitlig håller vi avstånd till allt som kan äventyra en opartisk verksamhet eller som kan uppfattas som diskriminerande eller favoriserande.

Hansel som aktör i samhället

Ingripa i brott mot konkurrenslagstiftningen

När vi genomför konkurrensutsättningar kan vi stöta på situationer där det finns tecken på eventuella brott mot konkurrenslagstiftningen. Sådant kan vara till exempel förbjudet samarbete om anbudet mellan leverantörerna, överenskommelser om priser, delade marknader eller missbruk av en marknadsledande position.

Vi ser allvarligt på alla brott mot konkurrenslagstiftningen och misstanke om detta. Om vi upptäcker eller misstänker osakligheter i leverantörens verksamhet kontaktar vi vid behov konkurrensmyndigheterna för att utreda och stoppa detta.

Bekämpning av svart ekonomi och beställarens ansvar

I vår verksamhet tar vi ekonomiskt ansvar och bekämpar svart ekonomi. I de konkurrensutsättningar som vi genomför kräver vi att leverantörerna som deltar i anbudstävlingen sköter sina samhälleliga förpliktelser, såsom att betala skatter och att de har stark finansiell bas. När vi fastställer krav på leverantörerna och kontrollerar deras lämplighet tillämpar vi upphandlingslagen gällande till exempel uteslutningsgrunder och utredande av brottslig bakgrund hos leverantörens ansvarspersoner. Under avtalsperioden följer vi upp soliditeten hos våra avtalsleverantörer och deras underleverantörer och att de uppfyller sina förpliktelser och vidtar vid behov relevanta åtgärder. På nämnda grunder beviljas våra upphandlingar Hansels eget märke för ekonomiskt ansvar.

Vi efterföljer också anvisningar för att uppfylla förpliktelserna i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. Den övervakning som avses i den nämnda lagen utför vi innan ramavtalet undertecknas och under avtalsperioden. För att bekämpa svart ekonomi övervakas en del underleverantörer också inom ramavtalen, fastän detta inte krävs i lagen.

Som enhet för upphandling ombesörjer vi att den lagenliga utredningsskyldigheten efterföljs, också för kunderna när en centraliserad utredning är till betydande nytta för dem.

Hansel kan avsluta ett ramavtal om Vastuu Group Oy:s övervakningstjänst eller de utredningar som avtalsparten lämnat visar försummelser av lagstadgade skyldigheter eller om inga utredningar överhuvudtaget fås eller om avtalsparten inte åtgärdar situationen.

Samhälleliga aspekter

Vi är aktiva med att kartlägga riskfaktorer som anknyter till det sociala ansvaret i olika branscher och vi strävar efter att identifiera upphandlingsgrupper där det kan förekomma kränkningar av arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter. I mån av möjlighet tar vi hänsyn till sociala aspekter i upphandlingar. Vi tar hänsyn till sociala aspekter bland annat genom krav som ställs på anbudsgivare och objekt i upphandlingen samt genom avtalsvillkor och övervakning av efterföljandet av villkoren. Upphandlingar som tar hänsyn till det sociala ansvaret beviljas Hansels märke för socialt ansvar.

Miljöaspekter

Hansel vill visa vägen till att ta hänsyn till miljön och en hållbar utveckling i offentliga upphandlingar. Miljöaspekter beaktas när upphandlingar bereds och övervägs omsorgsfullt i varje upphandling. Miljöaspekter beaktas bland annat när upphandlingsbehoven fastställs samt i avtalsvillkoren och övervakningen av dessa. Upphandlingar där hänsyn tas till miljöaspekter beviljas Hansels miljömärke.

Innovativitet i upphandlingar

I dag är ambitionen att offentliga upphandlingar ska främja innovativitet. Vi svarar på dessa förväntningar och utvecklar ständigt vårt kunnande som anknyter till innovativa upphandlingar. Vårt mål är att öka innovativiteten i upphandlingar och uppmuntra kunderna att se sina upphandlingar ur nya perspektiv när objektet i upphandlingen är av sådan karaktär att innovativitet kan beaktas. Upphandlingar som har karaktären av en innovativ upphandling, beviljas Hansels märke för innovativ upphandling.

Att anmäla missbruk

För vårt bolag är det viktigt att vår verksamhet upplevs som tillförlitlig och kvalitativ med avseende på etiska aspekter. Vi följer själva upp kvaliteten i vår verksamhet och lyssnar på respons från våra kunder, leverantörer och intressegrupper.

Hansel har ett team som fokuserar på compliance, och teamets uppdrag är att främja etiken och kravenligheten i vårt bolag. Teamet administrerar och samordnar bland annat etiska anvisningar och anvisningar för affärsverksamheten och utbildar personalen.

Du kan sända e-post till teamet på compliance@hansel.fi.