Liiketoimintaperiaatteet

Toimitusjohtajan terveiset: Vastuullisia julkisia hankintoja

Yhteishankintayksikkönä toimintamme pohjautuu vahvasti luottamukseen. Asiakkaamme luottavat osaamiseemme ja siihen, että meiltä saa laadukkaat tuotteet ja palvelut hyvillä ehdoilla. Toimittajat puolestaan odottavat meiltä reiluutta ja tasapuolisuutta ja kansalaiset verorahojen viisaasta käyttöä. Meille on erittäin tärkeää toimia aina eettisesti ja vaatimustenmukaisesti. Tämän vuoksi olemme laatineet alla olevat liiketoimintaperiaatteet, jotka esittelevät toimintatapamme myös yhteistyökumppaneillemme. Lisäksi nojaudumme päivittäisessä työssämme arvoihimme. Toivon, että tutustut näihin, kun teet töitä hanselilaisten kanssa. Haluamme olla kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen arvoisia kumppaneita. 

Yhteistyöterveisin
Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Kuvituskuva: Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala

Hansel yhteistyökumppanina

Tiedottaminen, julkisuus ja salassapito

Toimintamme on läpinäkyvää ja tiedotamme avoimesti toimintaamme liittyvistä asioista. Kilpailutusten kaupallisen onnistumisen ja syrjimättömän toteuttamisen varmistamiseksi pidämme kuitenkin tarjouskilpailujen aikana tarjouskilpailuihin liittyvät asiat salassa ja annamme tietoja tarjouskilpailuun osallistuville vain hallittuja käytäntöjä noudattaen. Asiakirjojen luovuttamisessa noudatamme ohjeistusta, jossa huomioidaan omien ja toimittajiemme liikesalaisuuksien suoja.

Työntekijämme eivät saa käyttää työtehtävissään saamiaan tietoja hyväkseen tavoitellakseen henkilökohtaista etua. Tällaisen tiedon eteenpäin kertominen on myös kiellettyä. Suojaamme toimittajiemme ja asiakkaidemme liikesalaisuuksia.

Esteellisyystilanteiden hallinta

Eturistiriitatilanteiden hallinnoimiseksi ohjeistamme työntekijöitämme havaitsemaan kilpailutuksiin liittyvät esteellisyystilanteet ja arvioimaan oma-aloitteisesti omaa esteettömyyttään. Esteelliset henkilöt eivät osallistu Hanselin kilpailutusten toteuttamiseen. Huomioimme toiminnassamme soveltuvin osin myös valtio- ja kuntasektorilla annetut suositukset ja ohjeet koskien eettistä ja vaatimustenmukaista toimintaa.

Esteellisyystilanteita voi syntyä myös esimerkiksi rekrytointitilanteissa, kun työntekijä siirtyy toimittajan palveluksesta Hanseliin. Noudatamme periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tule käsitellä edelliselle työnantajalleen tai tämän kumppanille tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään siirryttyään.

Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö

Toimintamme luonne yhteishankintayksikkönä edellyttää aktiivista yhteydenpitoa asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa. Lisäksi suhtaudumme myönteisesti siihen, että erilaiset sidosryhmämme voivat hyödyntää osaamistamme. Asiantuntijamme muun muassa luennoivat säännöllisesti sidosryhmiemme järjestämissä tilaisuuksissa.  

Toimintamme luonteen vuoksi asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä on kuitenkin tarve raamittaa selkein pelisäännöin. Tapahtumien järjestämisessä ja tapahtumiin osallistumisessa sekä vieraanvaraisuuden osoituksissa ja muistamisissa noudatamme virkamiesetiikkaa ja periaatteita, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä julkishallinnossa. Julkisten hankintojen kilpailutuksissamme korostuvat puolestaan avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteet.

Meille on tärkeää, että Hansel koetaan luotettavaksi toimijaksi ja että toimintamme on puolueetonta asiakkaidemme, toimittajiemme ja sidosryhmiemme sekä kaikkien kansalaisten näkökulmasta.

Kaikki epäasiallisen vaikuttamisen keinot ovat kiellettyjä

Olemme sitoutuneet toimimaan avoimesti ja luotettavalla tavalla. Korruptio, lahjonta ja muu epäasiallinen vaikuttaminen päätöksentekoon ovat toiminnassamme täysin kiellettyjä. Yhtiömme ei hyväksy missään olosuhteissa lahjusten tai muiden vastaavien etuuksien ja maksujen tarjoamista eikä vastaanottamista. Hansel toivoo, että toimittajat taikka sidosryhmät eivät anna lahjoja hanselilaisille.

Eettinen ja luotettava toiminta edellyttää, että pidättäydymme kaikenlaisista käytännöistä, jotka vaarantavat toimintamme puolueettomuutta tai johtavat mielikuvaan syrjivistä tai suosivista käytännöistä.

Hansel yhteiskunnallisena toimijana

Kilpailulainsäädännön rikkomuksiin puuttuminen

Toteuttamiemme kilpailutusten yhteydessä saatamme kohdata tilanteita, joissa on viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toimittajien harjoittama kielletty tarjousyhteistyö, hinnoista sopiminen, markkinoiden jakaminen tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Suhtaudumme vakavasti kaikenlaisiin kilpailulainsäädännön rikkomuksiin ja niihin liittyviin epäilyksiin. Havaitessamme tai epäillessämme toimittajien harjoittamaa epäasiallista toimintaa olemme tarpeenmukaisesti yhteydessä kilpailuviranomaisiin tällaisen toiminnan selvittämiseksi ja kitkemiseksi.

Harmaan talouden torjunta ja tilaajavastuu

Huomioimme toiminnassamme taloudellisen vastuun ja harmaan talouden torjunnan. Toteuttamissamme kilpailutuksissa edellytämme, että tarjouskilpailuun osallistuvat toimittajat huolehtivat yhteiskunnallisista velvoitteistaan, kuten verojen maksusta, ja toimivat vahvalla taloudellisella pohjalla. Toimittajien soveltuvuusvaatimusten määrittelyssä ja soveltuvuuden tarkastamisessa sovellamme hankintalain menettelyvelvoitteita koskien esimerkiksi poissulkemisperusteiden noudattamista ja toimittajien vastuuhenkilöiden rikostaustan selvittämistä. Sopimuskaudella seuraamme sopimustoimittajiemme ja niiden alihankkijoiden vakavaraisuutta ja velvoitteidenhoitoa ja ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. Edellä mainituin perustein yhteishankintamme on merkitty Hanselin omalla taloudellisen vastuun tunnuksella.

Noudatamme myös menettelyohjeita tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämisestä. Tilaajavastuulaissa säädettyä valvontaa suoritamme ennen puitesopimusten allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana. Harmaan talouden torjumiseksi joissakin puitejärjestelyissä valvonta ulotetaan myös alihankkijoihin, vaikka tilaajavastuulaki ei tätä edellytäkään.

Yhteishankintayksikkönä kannamme huolta tilaajavastuulaissa säädettyjen selvitysvelvollisuuksien noudattamisesta myös asiakkaidemme puolesta silloin, kun keskitetyistä selvityksistä on asiakkaillemme merkittävää hyötyä.

Hansel voi päättää puitesopimuksen, jos Tilaajavastuu Oy:n valvontapalvelu tai sopimuskumppanin toimittamat selvitykset osoittavat tämän laiminlyöneen lakisääteisiä velvollisuuksiaan tai jos selvityksiä ei saada lainkaan eikä sopimuskumppani korjaa tilannetta.

Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen

Toimimme aktiivisesti sosiaalisen vastuun riskitekijöiden kartoittamisessa eri toimialoilla ja pyrimme tunnistamaan hankintaryhmät, joissa voi esiintyä sosiaalisen vastuun kysymyksiä kuten työ- ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Mahdollisuuksien mukaan huomioimme sosiaaliset näkökohdat yhteishankinnoissa. Sosiaalisia näkökohtia huomioimme muun muassa tarjoajille ja hankinnan kohteelle asetettavilla vaatimuksilla sekä sopimusehdoilla ja ehtojen noudattamisen valvonnalla. Yhteishankinnat, joissa sosiaalinen vastuu on huomioitu, saavat Hanselin sosiaalisen vastuun tunnuksen.

Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen

Hansel haluaa toimia suunnannäyttäjänä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämisessä julkisissa hankinnoissa. Ympäristönäkökohdat huomioidaan hankintojen suunnittelussa ja harkitaan huolellisesti aina hankintakohtaisesti. Ympäristönäkökohtia huomioimme muun muassa hankinnan tarveharkinnan ja tarpeen määrittelyssä sekä tarjoajille ja hankinnan kohteelle asetettavissa vaatimuksissa sekä sopimusehdoissa ja niiden valvonnassa. Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökohdat on huomioitu, saavat Hanselin ympäristötunnuksen.

Innovatiivisuus hankinnoissa

Julkisissa hankinnoissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota innovatiivisuuden edistämiseen. Pyrimme vastaamaan näihin odotuksiin ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamistamme. Tavoitteenamme on lisätä innovatiivisuutta yhteishankinnoissa ja kannustaa asiakkaitamme lähestymään omia hankintojaan uudenlaisesta näkökulmasta silloin, kun hankinnan kohde mahdollistaa innovatiivisuuden huomioimisen. Yhteishankinnat, jotka täyttävät innovatiivisen hankinnan tunnusmerkit, saavat Hanselin innovatiivisen hankinnan tunnuksen.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiöllemme on tärkeää, että toimintamme koetaan luotettavaksi ja eettisesti korkeatasoiseksi. Seuraamme itse aktiivisesti toimintamme laatua ja kuuntelemme asiakkailtamme, toimittajiltamme ja sidostyhmiltämme saamaamme palautetta.

Hanselissa toimii erityisesti compliance-toimintoon keskittynyt tiimi, jonka tehtävänä on edistää yhtiömme eettistä ja vaatimusten mukaista toimintaa. Tiimi muun muassa ylläpitää ja koordinoi eettistä ja liiketoiminnan ohjeistusta ja kouluttaa henkilöstöä.

Tiimille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen compliance@hansel.fi.

Uutiskirje

Joka kuukausi asiakkaidemme sähköpostiin kilahtavat Palvelu-uutiset. Toimittajamme ja kilpailutuksiin osallistumisesta kiinnostuneet tarjoajat puolestaan löytävät ajankohtaiset kuulumisemme Hankintavälylästä. Jos et vielä saa meiltä uutiskirjettä, liity kipin kapin postituslistalle!