KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehtoissa kuvataan Hansel.fi- verkkosivuston (jäljempänä ”Verkkopalvelun”) ehdot, joita Käyttäjän tulee noudattaa. Kaikkia Verkkopalvelun kautta käytettävissä olevia palveluita koskevat yleiset ehdot löydät tästä dokumentista. Yksittäisille palveluille voi olla lisäksi omat käyttöehtonsa.

Kirjautumalla Verkkopalveluun hyväksyt nämä käyttöehdot.

Verkkopalvelua ja käyttöehtoja koskevia kysymyksiä voi esittää osoitteessa asiakaspalvelu@hansel.fi.

Hansel Oy (jäljempänä ”Hansel”) voi päivittää käyttöehtoja. Hansel ilmoittaa verkkopalveluun kirjautuneelle henkilölle (jäljempänä ”Käyttäjälle”) merkittävistä muutoksista. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita käyttöehtoja, tulee Verkkopalvelun käyttö lopettaa.

VERKKOPALVELUN SISÄLTÖ

Verkkopalvelu on Hanselin ylläpitämä verkkosivusto, jonka tarkoituksena on antaa tietoa Hanselista, palvella Hanselin asiakkaita ja sopimustoimittajia sekä tarjota tietoa Hanselin tarjoamista palveluista. Lisäksi Verkkopalvelussa on hankintoihin liittyviä ohjeita ja uutisia.

Alla on kuvattu verkkopalvelun toimintoja. Käyttäjä voi mm:

 • Tutustua Hanselin yhteishankintoihin
 • Saada tietoa Hanselista
 • Saada tietoa Hanselin tarjoamista palveluista
  • Kilpailutuksen asiantuntijapalvelut
  • Minikisapalvelut
  • MinikisaPLUS- palvelut
  • Hankintatoimen kehittämispalvelut
 • Käyttää kilpailutuskoneita
 • Lukea Hanselin ohjeita ja uutisia
 • Tehdä liittymisilmoituksen yhteishankintaan

Verkkopalveluun sisältyvien yksittäisten palveluiden käyttö voi olla rajattu. Rajauksiin vaikuttaa esimerkiksi:

 • Mikä on Käyttäjän organisaation rooli (valtioasiakas, kunta-asiakas, sopimustoimittaja)
 • Onko käyttäjän edustama organisaatio liittynyt yhteishankintaan

REKISTERÖITYMINEN

Verkkopalveluun voivat rekisteröityä ainoastaan Hanselin asiakasorganisaatioiden ja sopimustoimittajien edustajat (”Käyttäjät”). Hansel hyväksyy ne organisaatiot, joilla on oikeus käyttää Verkkopalvelua ja yksittäisiä palveluita.

Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Verkkopalveluun voi tutustua myös rekisteröitymättä, mutta verkkopalveluun sisältyvät palvelut eivät ole tällöin Käyttäjän käytettävissä.

Hanselilla on oikeus korjata tai poistaa Käyttäjän tiedot, mikäli ne eivät ole oikeat ja ajantasaiset tai Hansel perustellusta syystä niin epäilee.

TUNNISTAUTUMINEN

Verkkopalvelun käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää Käyttäjän tunnistautumista, joka tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla (jäljempänä ”Tunnistustiedot”). Tunnistustiedot ovat henkilökohtaiset.

Käyttäjä säilyttää tunnistustietoja huolellisesti sekä huolehtii päätelaitteistaan siten, että tunnistustiedot eivät päädy kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnistustiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä tai muusta käytöstä.

Mikäli tunnistustiedot ovat päätyneet kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän on välittömästi muutettava tiedot ja ilmoitettava asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@hansel.fi.

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ

Hansel kehittää Verkkopalvelua jatkuvasti lisäämällä, muuttamalla tai poistamalla Verkkopalvelun toiminnallisuuksia. Muutoksilla voi olla vaikutusta Verkkopalveluun tai sen sisältöön.

Käyttäjä noudattaa Hanselin Verkkopalvelussa antamia ohjeita.

Hansel ja Käyttäjä vastaavat Verkkopalveluun tuottamastaan sisällöstä. Hansel voi poistaa Käyttäjän Verkkopalveluun tuottamaa sisältöä Verkkopalvelun kehittämiseksi tai muusta perustellusta syystä. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi sitä, että Käyttäjän tuottama sisältö on lainvastaista tai loukkaa hyvää tapaa.

Hansel ei vastaa Verkkopalvelussa olevien tietojen Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä tai Verkkopalvelussa olevista mahdollisista virheistä tai viivästyksistä.

TIETOJEN KÄYTTÖ JA SALASSAPITO

Käyttäjä

Käyttäjä voi hyödyntää Verkkopalvelussa niiden yksittäisten palveluiden tietoja ja sisältöä, joihin Käyttäjän organisaatiolle on myönnetty oikeus.

Verkkopalveluun tuotettua tietoa ja sisältöä voidaan käyttää vain Verkkopalvelussa kuvattujen toiminnallisuuksien ja palveluiden hyödyntämiseksi, ts. Verkkopalvelun tietoja ja sisältöä ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin, joita Verkkopalvelussa ei ole kuvattu. Käyttäjä ei luovuta Verkkopalvelussa olevia tietoja ja materiaaleja kolmansille osapuolille ilman Hanselin lupaa.

Esimerkki:

·Hanselin yhteishankintoihin liittyvä kilpailutusmateriaali, kuten tarjouspyyntö- ja sopimusmallit on tarkoitettu ainoastaan niiden hankintayksiköiden käyttöön, jotka hyödyntävät Hanselin yhteishankintoja.

i.Käyttäjän organisaatio on liittynyt puitejärjestelyihin A, B ja C. Käyttäjä voi hyödyntää kilpailutusmateriaalia hankintojen tekemiseksi puitejärjestelyistä A, B ja C sekä oman organisaationsa sopimushallinnan toteuttamiseksi.

ii.Käyttäjä voi hyödyntää dynaamista hankintajärjestelmää A sekä Hanselin tuottamaa tarjouspyyntömateriaalia, mikäli Käyttäjän organisaatio tekee hankinnan kyseisestä dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Käyttäjä voi hyödyntää kilpailutusmateriaalia hankintojen tekemiseksi dynaamisesta hankintajärjestelmästä A sekä oman organisaationsa sopimushallinnan toteuttamiseksi.

Osa palveluista on automaattisesti kaikkien organisaatioiden käytettävissä. Joidenkin palveluiden käyttöä on rajoitettu ja käyttö voi edellyttää Käyttäjän organisaatiolta sitoumuksia, suostumuksia tai toimenpiteitä.

Esimerkki:

·Käyttäjä voi hyödyntää Hankintatutka-palvelua organisaationsa hankintatoimen maturiteetin arvioimiseksi. Hankintatutka on Hanselin asiakasorganisaatioiden vapaasti käytettävissä.

·Käyttäjä voi tehdä varauksia Tilausajopalvelusta, mikäli Käyttäjän organisaatio on liittynyt Tilausajopalveluiden yhteishankintaan.

·Käyttäjä voi tehdä tarjouksia Tilausajopalvelussa, mikäli Käyttäjän organisaatio on hyväksytty Tilausajopalveluiden sopimustoimittajaksi.

·Käyttäjä voi tehdä tarjouksia niissä pienhankintapalveluissa, joihin Käyttäjän organisaatio on hyväksytty.

Verkkopalvelussa on julkisuuslaissa (621/1999) tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja sekä muita luottamuksellisia tietoja, joita Käyttäjä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman Hanselin lupaa. Käyttäjä voi käyttää salassa pidettäviä ja muita luottamuksellisia tietoja vain ennalta määriteltyjä tarkoituksia varten.

Esimerkki:

·Hanselin puitesopimuksiin liittyneet asiakkaat voivat saada puitesopimusasiakkuuden perusteella pääsyn puitesopimustoimittajien liikesalaisuustietoihin, kuten tuotteiden ja palveluiden yksityiskohtaisiin hintatietoihin. Käyttäjä voi käsitellä liikesalaisuustietoja ainoastaan puitesopimuksiin liittyvässä tarkoituksessa.

Käyttäjä ei käytä Verkkopalvelun tietoja ja materiaaleja, mikäli Käyttäjän työsuhde Hanselin hyväksymään organisaatioon päättyy.

Käyttäjän tulee Hanselin niin vaatiessa välittömästi poistaa tai lopettaa Hanselin yksilöimän Verkkopalvelusta saadun aineiston käyttö.

Hansel

Käyttäjä hyväksyy ja on varmistanut edustamaltaan organisaatiolta, että Hansel voi käsitellä Käyttäjän verkkopalveluun tuottamaa tietoa:

 • Verkkopalvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
 • Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi.
 • Hankintojen tehokkaaksi ja taloudelliseksi toteuttamiseksi sekä tiedon analysoimiseksi.

Hanselin oikeudesta käsitellä Käyttäjän organisaation tietoja ja kilpailutusmateriaalia yksittäisen toimeksiannon yhteydessä (esim. minikisaPLUS- palvelu) voidaan lisäksi sopia Käyttäjän edustaman organisaation ja Hanselin välisessä toimeksiantosopimuksessa.

TIETOSUOJA

Käyttäjän henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojakäytännöissä.

MARKKINOINTI

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalvelussa olevia yhteystietoja omiin markkinointitarkoituksiin, ellei Hansel ole kirjallisesti antanut lupaa markkinointiin.

TIETOTURVALLISUUS

Hansel vastaa Verkkopalvelun tietoturvallisuudesta. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä, tietoliikenneyhteyksiensä ja tunnistustietojensa käytön tietoturvallisuudesta.

Hansel ei vastaa Käyttäjän Verkkopalveluun tuottamien tietojen saatavuudesta, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei lähtökohtaisesti palauteta.

Käyttäjä vastaa, että sen Verkkopalveluun tuottama tieto ei aiheuta häiriötä Verkkopalvelulle, tietoverkoille tai tietojärjestelmille taikka loukkaa kolmannen yksityisyyttä.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei Verkkopalveluun viedä turvallisuusluokitusasetuksessa (1101/2019) tarkoitettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja. Turvallisuusluokiteltujen tietojen vieminen Verkkopalveluun on kielletty.

VERKKOPALVELUN SAATAVILLA OLO

Hansel pyrkii takaamaan Verkkopalvelun häiriöttömän saatavuuden.

Verkkopalvelun toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi Hansel päivittää Verkkopalvelua tarvittaessa. Verkkopalvelun kehitys- ja huoltotoimenpiteitä suoritetaan tarpeen mukaan. Kehitys- ja huoltotoimenpiteet voivat aiheuttaa käyttökatkoja Verkkopalvelussa.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Oikeudet Verkkopalveluun ja Hanselin tuottamaan aineistoon kuuluvat Hanselille. Käyttäjä saa näiden käyttöehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden Verkkopalveluun ja sen sisältöön Verkkopalvelun toiminnallisuuksien mahdollistamalla tavalla.

Oikeudet Käyttäjän Verkkopalveluun tuottamaan aineistoon kuuluvat Käyttäjälle. Hanselilla on kuitenkin oikeus hyödyntää Käyttäjän aineistoa Verkkopalvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä käyttöehtojen mukaisen toiminnan valvomiseksi. Lisäksi Hansel voi hyödyntää Käyttäjän Verkkopalveluun tuottamaa aineistoa hankintojen tehokkaaksi ja taloudelliseksi toteuttamiseksi sekä tiedon analysoimiseksi.

Käyttäjä vastaa, ettei sen Verkkopalveluun syöttämä materiaali loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia.

Hansel voi siirtää käyttöehdoissa mainittuja oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.

VOIMASSAOLO

Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Verkkopalvelua (ml. on rekisteröityneenä Verkkopalveluun). Verkkopalvelun käytön lopettaminen ei vapauta Käyttäjää niistä velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Verkkopalvelun käytön päättymistä.

Hansel voi poistaa Käyttäjän Verkkopalvelusta taikka estää Verkkopalvelun käytön, jos siihen on perusteltu syy. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi sitä, että

 • Käyttäjän työsuhde päättyy
 • Käyttäjä aiheuttaa häiriötä Verkkopalvelulle
 • Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja tai lainsäädäntöä
 • Hansel epäilee Käyttäjän vaarantavan tietoturvaa

Käyttäjä voi itse lopettaa Verkkopalvelun käyttämisen ja poistaa käyttäjätietonsa Verkkopalvelusta milloin tahansa. Käyttäjän Verkkopalveluun tuottama sisältö ei kuitenkaan kaikilta osin poistu Verkkopalvelusta.

VASTUUVAPAUS

Hansel rajoittaa Suomen pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa vastuunsa kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi viivästyksistä, Verkkopalvelun käyttöoikeuden menetyksistä taikka taloudellisista menetyksistä.

Hanselilla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta Verkkopalvelun virheistä, puutteista, käyttökatkoista taikka Käyttäjän tietojen menetyksistä tai muista mahdollisesti aiheutuneista seurauksista.

Olet hyväksynyt jo käyttöehdot