Asiakkaamme kertovat

Tutustu sidosryhmälehteemme

Sidosryhmälehdestämme löydät mielenkiintoisia asiakas- ja toimittajatarinoita sekä tietoa tarjoamistamme yhteishankinnoista ja palveluista. Lehden sivuilla voit myös tutustua meihin hanselilaisiin paremmin. Mukavia lukuhetkiä!

Optima: DPS tarjosi valmiin sapluunan tietokonehankinnoille

Hanselin yhteishankintoja hyödyntävät asiakkaamme saavat veloituksetta katselmointi- ja kommentointiapua minikilpailutuksiinsa. Hankinta-asiantuntijamme oli Optiman tukena koko tietokoneiden kilpailutusprojektin ajan, hankinnan kohteen määrittelystä aina hankintapäätökseen asti.

Oulun yliopistokonserni: Suojavarusteiden kilpailuttaminen DPS:llä järkeisti hankintoja

Oulun yliopistokonsernilla oli tarve kilpailuttaa suojavarusteiden hankinta. Saavutetut kustannussäästöt ylittivät odotukset, ja samalla saatiin parannettua niin tilausprosessia, logistiikkaa kuin raportointiakin.

Mäntsälä hankkii sähköautojen latausasemat Hanselin DPS:n kautta

Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki velvoittaa varustamaan ei-asuinkäytössä olevien kiinteistöjen parkkipaikat sähköauton latauspaikalla ennen vuotta 2025. Mäntsälä on tehnyt jo kaksi latausasemien minikilpailutusta Hanselin DPS:n kautta.

Puolustuskiinteistöt: Siivouspalveluita koko Suomen alueelle

Senaatti-konserniin kuuluva, Puolustusvoimien toimitiloista vastaava Puolustuskiinteistöt kilpailutti vuonna 2022 laajan siivouspalvelukokonaisuuden. Tarpeena oli hankkia siivouspalveluita Puolustusvoimien kohteisiin ympäri Suomea.

Riihimäen kaupunki: Vastuullista siivoustyötä hoivayksikön ehdoilla

Hoivaympäristö asettaa omat vaatimuksensa siivoukselle. Riihimäen kaupungin hoivayksikkö Riihikoti kilpailutti siivouspalvelut Hanselin DPS:n kautta. Riihikoti on tyytyväinen sekä Hanseliin että yhteistyöhön sopimustoimittaja SOL:n kanssa.

Helsingin seurakuntayhtymä: Resurssit hyötykäyttöön yhteishankinnoilla

Helsingin seurakuntayhtymän hankintatoimessa edistetään vahvasti koko organisaation strategisia tavoitteita. Yhteishankintoja hyödyntämällä organisaation omat resurssit saadaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Uusi tieto­järjestelmä vähen­tämään onnetto­muuksia

Sisä­minis­teriön pelastus­osasto otti vastuul­leen onnetto­muuksien ehkäisyn tieto­järjes­telmän han­kin­nan valmis­telun ja kilpai­lutta­misen. Hankinnan kohteena oli ainut­laatuinen jär­jes­telmä, joka palvelee onnetto­muuksia ennalta­ehkäisevää työtä tekeviä pelastus­viran­omaisia. Kilpailutuksessa hyödynnettiin hanselilaisten osaamista.

Työterveyttä kolmen kunnan voimin

Kun tarpeet kohtaavat, voidaan yhteisellä minikilpailutuksella säästää aikaa ja saavuttaa laadukkaampi lopputulos. Konneveden, Petäjäveden ja Toivakan kunnat yhdistivät voimansa ja kilpailuttivat työterveyden palvelut yhdessä – onnistuneesti. Kilpailutuksen moottorina toimi Hanselin maksuton Kisa-apuri.

HUSin hankinta­linjaukset ovat ajan hermolla

Terveyden­huolto on alana suuressa murroksessa. Vuoden 2022 alussa HUSissa päätettiin, että on aika päivittää myös konsernin hankinta­linjaukset. Hanselin kehityspäälliköt auttoivat kokonaisuuden suunnittelussa, työpajojen vetämisessä ja linjausten laatimisessa.

Keravan kaupunki: Noudatamme kestävää hankintapolitiikkaa

Keravan kaupungin johtoryhmä on tunnistanut hankinnat strategiseksi funktioksi ja halusi hankintapolitiikan avulla linjata, miten parempia hankintoja arjessa tehdään. Politiikkaa ideoitiin verkkoaivoriihessä ja neljässä työpajassa hanselilaisten johdolla.

CSC: DPS:t tuottavat laadukkaita tarjouksia kilpailutuksiin

Hanselin dynaamiset hankintajärjestelmät ovat tulleet CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n hankinnoista vastaaville tutuiksi. IT-konsultoinnin ja johdon konsultoinnin palveluita on kilpailutettu viime vuosina useita.

Fintraffic: Kilpailutimme siivouspalvelut – DPS vastasi odotuksia

Liikenteen palveluita maalla, merellä ja ilmassa tuottavalla Fintrafficilla on toimipisteitä ja kiinteistöjä ympäri Suomen. Toiveena oli saada eri paikkakunnille sama toimittaja, kun siivouspalveluita hankittiin Helsinkiin, Vantaalle ja Turkuun.

Eduskunnan kanslia: Hankintojen kehittämisestä innostuttiin laajalla joukolla

Hankintatoimen kehittämisen projekti huipentui siihen, että kansliatoimikunta hyväksyi helmikuussa 2022 eduskunnan kanslialle uuden hankintastrategia vuosille 2022–2025 ja samalla kanslian hankintasääntö päivitettiin ja uudistettiin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren hyväksi

Varsinais-Suomessa on käynnissä ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittama KIPSI-hanke. Tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueella kipsiä, jotta meren rehevöitymistä voitaisiin hillitä. Hankinnalla haettiin mittavia vaikutuksia.

Heka: Suunnitelmallisella hankintatoimella voi vaikuttaa moneen

Hankinnoilla voidaan vaikuttaa moneen asiaan, kun hankintaprosessi nähdään kokonaisuutena, ja hankintoja kehitetään ja johdetaan suunnitelmallisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) on tehty määrätietoista hankintojen kehittämistyötä jo parin vuoden ajan. Kehittämispolkuun on sisältynyt mm. osallistuminen Keino-akatemiaan, nykytila- ja spend -analyysit, uusi hankintapolitiikka ja paljon muuta.

Järvenpään kaupunki: Hanselin tarjonta ja paikalliset markkinat yhdistyvät kaupungin hankinnoissa

Järvenpään kaupunki hyödyntää sekä Hanselin perinteisiä puitejärjestelyitä että dynaamisia hankintajärjestelmiä. Hankintojen suunnittelussa on hyvä pyrkiä tasapainoon: miten huomioida paikalliset toimijat, mihin oma hankinta-asiantuntemus ja resurssit taipuvat, kuinka usein tiettyjä hankintoja tehdään?

Senaatti-kiinteistöt: DPS tuo energiaa taivaalta

Hyvä esimerkki ympäristövastuun tunnusmerkit erinomaisesti täyttävästä yhteishankinnasta on Aurinkovoimaloiden dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS. DPS:ää hyödyntää aktiivisesti muun muassa Senaatti-kiinteistöt, jonka tavoitteena on olla yksi Suomen merkittävimmistä aurinkosähkön tuottajista.

Valtiovarainministeriö: Hansel tuki onnistunutta ICT-hankintaa

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä mittava valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kun hanke on iso, on apukin tarpeen. Valtiovarainministeriö luotti hankkeessa toteutettavien tietojärjestelmäpalveluiden kehitys- ja ylläpitotehtävien kilpailutuksessa Hanselin tukeen.

Porvoon kaupunki: Hanselin yhteishankinnat helpottavat hankintoja

Kun tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria, kannattaa käyttää yhteishankintoja. Hansel kilpailuttaa julkisen sektorin käyttöön kymmeniä yhteishankintoja vuosittain. Laaja valikoima kattaa useat eri toimialat. Porvoon kaupunki on mukana monessa Hanselin yhteishankinnassa.

Sisäministeriö: Innovaatiokumppanuus on hankintojen oppimismatka

Sisäministeriössä ollaan erittäin kiinnostuneita ihmisten kokemasta turvallisuuden tunteesta. Sitä halutaan mitata ja ymmärtää syvällisesti, jotta turvallisuuden tunteen taso saadaan pidettyä korkealla. Apua päätettiin hakea moderneista teknisistä ratkaisuista ja tekoälystä.

Helsingin kaupunki: Napakka strategia ohjaa kaupungin hankintoja

Helsingin kaupungilla oli tarve uudistaa hankintastrategiansa, sillä organisaatio oli laitettu uuteen asentoon vuonna 2017. Asian kanssa ei kuitenkaan haluttu kiirehtiä, vaan työ päätettiin käynnistää rinnakkain kansallisen hankintastrategian valmistelun kanssa.

Poliisihallitus: Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa Hanselin kehittämispalveluista

Poliisin teknologiayksiköllä oli tarve tehdä hankinnat entistä paremmin ja tehokkaammin. Tavoitetta tukemaan otettiin Hansel. Yhdessä luotujen suuntaviivojen avulla mahdollistetaan sekä säästöt että kevyempi työtaakka.

Fintraffic: Hankintatoimi rakennettiin yhdessä

Vuoden 2019 alussa perustetussa, liikenteen ohjaukseen keskittyvässä Fintrafficissa lähtötilanne oli herkullinen, kun konsernin hankintatoimen johtamista ja käytäntöjä päästiin valmistelemaan puhtaalta pöydältä. Asiantuntija-avuksi tähän otettiin mukaan Hanselista kehittämisyksikön päällikkö Kalle Pinni.