HUSin hankinta­linjaukset ovat ajan hermolla

HUSin hankintajohtaja Timo Martelius

Terveyden­huolto on alana suuressa murroksessa. Vuoden 2022 alussa HUSissa päätettiin, että on aika päivittää myös konsernin hankinta­linjaukset. Hankinta­johtaja Timo Martelius oli ollut mukana Hankinta-Suomi-toimen­pide­ohjelmassa tekemässä kansallista hankinta­strategiaa, ja hän tunnisti sieltä sellaisia painotuksia, joiden merkitystä myös oman työ­paikan linjauksissa pitäisi pohtia.

Esi­merkiksi vastuullisuuden ja vaikuttavuuden merkitys julkisissa hankinnoissa on noussut todella voimakkaasti esiin, ja nämä näkö­kulmat haluttiin tuoda vahvemmin mukaan myös HUSin hankinta­linjauksiin. Terveyden­hoidossa vastuullisuudella on erityisen suuri merkitys, kun potilaan ja talouden näkö­kulmat ovat koko ajan vahvasti arjessa läsnä.

Valmistelu laajalla osallistuja­joukolla takaa linjausten onnistumisen

Lähtö­kohtana uudistuvien linjausten työstämiselle oli se, että husilaiset saataisiin laajasti mukaan pohtimaan hankinnoissa tärkeitä asioita. Johtaja Leena Koposen kanssa projektia aloitellut hankinta­johtaja oli kuullut tutuiltaan muista organisaatioista, että Hanselista oli saatu hyvää apua linjausten työstämiseen, ja yhteis­työ­mahdollisuuksia alettiin selvittää. Hankinta­toimen kehittämis­palveluissa työskentelevät Hanselin kehitys­päälliköt käärivät hihat, suunnittelivat kokonaisuuden ja vetivät läpi kaikkiaan seitsemän työpajaa, joissa hankinta­linjauksia työstettiin maalis-syys­kuun 2022 aikana.

”Onnistuimme todella saamaan kuuluviin asian­tuntijoiden, johdon sekä hankintoja työkseen tekevien äänen.”

”Toteutimme yhdessä muun muassa verkko­aivo­riihen, jossa oli mukana lähes 50 husilaista. Onnistuimme todella saamaan kuuluviin asian­tuntijoiden, johdon sekä hankintoja työkseen tekevien äänen”, Martelius kertoo tyytyväisenä.

Kaikki työ­pajat pidettiin verkossa, mikä toimi hyvin konsernissa, jossa työskennellään useissa eri pisteissä. Pandemia-ajan aikana etä­työskentely oli omaksuttu hyvin ja käytetyt työ­tavat toimivat erinomaisesti.

”Organisoimme HUSissa hankinta­linjausten tekemisen projekti­toimisto­mallilla. Järjestäytyminen sujui tehokkaasti, oma porukka saatiin arjen kiireistä huolimatta hyvin mukaan ja projekti vietiin tiiviillä aika­taululla läpi muutamassa kuukaudessa”, Martelius kuvailee.

Projektin ajoitus oli siinä mielessä onnistunut, että myös varautumiseen liittyvät linjaukset ehdittiin miettiä kokonaisuuteen mukaan.

Hanselin kehitys­päälliköillä ja HUSin hankinta-ammattilaisilla yhteinen kieli

Hanselilaisia Martelius kiittää siitä, että yhdessä tekeminen onnistui hienosti, kun kehitys­päälliköillä oli hyvä ymmärrys hankintojen toiminta­ympäristöstä ja moni­puolista kokemusta hankintojen strategisesta johtamisesta eri organisaatioissa.

”Hanselin kehitys­päälliköt toivat mukaan todella vahvaa hankintojen johtamisen osaamista. Minä ja muut husilaiset toimme mukaan tieto­taitoa erikois­sairaan­hoidon toiminta­ympäristöstä. Näitä yhdistämällä saimme kokoon HUSin näköiset ja ajassa kiinni olevat hankinta­linjaukset”, Martelius summaa.

Palaute hankinta­linjausten työstämisestä laajalla porukalla on ollut positiivista ja yhdessä työstäminen on varmasti sitouttanut asian­tuntijoita myös toimimaan sovitun mukaisesti.

”Meillä on vielä edessä hankinta­linjausten peilaaminen yhteen HUS-yhtymän strategian kanssa. Tämän jälkeen pääsemme toden teolla testaamaan tehtyjen linjausten toimivuutta käytännössä ja tekemään toimen­pide­ohjelmaa”, Martelius toteaa.

 


HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Yhtymä vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Lisäksi HUSiin on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. Lue lisää HUSin hankintastrategiasta (pdf).