Hankintojen vastuullisuus

Tavoitteenamme on toimia suunnannäyttäjänä vastuullisissa ja vaikuttavissa hankinnoissa. Hanselin toiminnan ydin, julkisten varojen säästäminen, on jo itsessään vastuullinen. Julkisilla hankinnoilla voidaan aikaansaada laajasti myös muita yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Edistämme vastuullisuutta sekä yhteishankintojemme että asiantuntijapalvelujemme kautta. Huomioimme vastuullisuuteen liittyvät ympäristö- sekä sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat mahdollisimman laajasti kilpailutuksissamme, sopimuskaudella ja asiakastoimeksiannoissa.

Yhteishankinnat ovat tehokas keino toteuttaa kansallista hankintastrategiaa ja julkishallinnon vastuullisuutta koskevia päätöksiä. Suuren volyymin ansiosta voimme vaikuttaa uudenlaisten palveluiden syntymiseen sekä ohjata tuotteiden ja palveluiden kehitystä ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat huomioivaan suuntaan.

Vastuullisuusanalyysissä arvioidaan yhteishankinta

Vastuullisuusanalyysissä käydään läpi yksityiskohtaisesti ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun elementit. Työkalu muistuttaa kilpailuttajaa useista asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon ja joihin liittyviä vaatimuksia voi laittaa tarjouspyyntöasiakirjoihin esimerkiksi pakollisiksi vaatimuksiksi tai sopimusehdoiksi.

Ympäristövastuu

Ymparistovastuu_150px.png

Jokaisessa yhteishankinnassa etsimme tapoja löytää ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja vähentää hankintojen haittavaikutuksia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen, jätteiden määrän vähentäminen tai materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen.

Yhteishankintaa valmistellessa voidaan muun muassa asettaa energiatehokkuuteen tai haitallisten aineiden käytön vähentämiseen liittyviä vaatimuksia tuotteille ja palveluille tai käyttää niitä vertailuperusteina tai sopimusehtoina. Lopullisesti saavutettavat hyödyt riippuvat asiakkaan tarpeista ja kevennetyissä kilpailutuksissa asettamasta vaatimusmäärittelystä.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen_vastuu_150px.png

Sosiaalisen vastuun osalta huomiota kiinnitetään erityisesti työ- ja ihmisoikeuksien noudattamiseen sekä ihmisarvoisen työn edistämiseen. Sopimusehtoihin voidaan viedä vastuullisuusvaatimuksia ja lisäksi toimittajilta edellytetään osassa sopimuksistamme sitoutumista erillisen Code of Conduct -liitteen mukaisiin vaatimuksiin. Tärkeitä asioita ovat niin ikään esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen niissä sopimuksissa, joissa tämä on mahdollista.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen_vastuu_150px.png

Vaadimme toimittajiltamme riittävää taloudellista suorituskykyä, jota mitataan muun muassa riskiluokkavaatimuksella. Asetamme myös sopimustoimittajillemme liikevaihtovaatimuksia, ja valvomme heidän taloudellista suorituskykyään automatisoidusti koko sopimuskauden ajan.

Elinkaarikustannuslaskentaa sovelletaan kokonaiskustannusten laskennassa vertailuperusteena silloin, kun se sopii hankinnan luonteeseen. Osassa hankintoja valvomme keskitetysti sopimustoimittajiemme tilaajavastuulain noudattamista asiakkaidemme puolesta.

Innovatiivinen hankinta

Innovatiivinen_hankinta_150px.png

Myös innovatiivisuusnäkökulma on mukana vastuullisuusanalyysissämme. Julkisiin hankintoihin kohdistuvat politiikka- ja tuottavuustavoitteet sekä tarve palvelun laadun kasvattamiselle ja asioiden tekemiselle järkevämmin kannustavat hankintayksiköitä innovatiivisiin hankintoihin. Innovatiivinen hankinta kohdistuu uuteen tai merkittävästi parannettuun tavaraan tai palveluun: hankinta parantaa julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta. Hankinnan kohteen lisäksi myös hankintamenettely tai hankintasopimus voivat sisältää innovatiivisia elementtejä, joilla tavoitteisiin pyritään.

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme

Siivouspalvelua vastuullisesti

Vastuullisuusvaatimukset lisääntyvät myös puhtausalalla. Siivouspalvelut-⁠⁠DPS:ssä on otettu monipuolisesti huomioon ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden edistäminen.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuusryhmässämme on mukana edustajia eri puolilta organisaatiota. Yhdessä he tekevät esimerkiksi vastuullisuusanalyysit yhteishankinnoillemme.

Selvitimme päästömme

Halusimme lisätä ymmärrystämme yhtiömme päästöistä ja selvitimme ”virallisen” GreenHouse Gas- eli GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjälkemme.