Vaikuttavuutta kilpailutuksiin

Osana asiakaskohtaisten kilpailutusten toteutusta mittaamme kilpailutusten kautta aikaansaatavaa vaikuttavuutta. Mittaaminen toteutetaan lähtökohtaisesti jokaisen käynnistyvän kilpailutuksen yhteydessä hyödyntäen kehittämäämme vaikuttavuuden mittaamisen mallia. Tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden viedä oman organisaation hankinnoille asetettuja strategisia tavoitteita eteenpäin ja keskustella niistä asiantuntijoidemme kanssa.

Uuden kilpailutuksen käynnistyessä projektiryhmä asettaa ja kirjaa kilpailutukselle sanalliset ja numeeriset tavoitteet. Tavoitteenasetannassa vaikuttavuuden näkökulmasta tarkasteltavia teemoja on viisi:

  • Vastuullisuus
  • Innovatiivisuus
  • Kustannussäästöt
  • Tuotteen tai palvelun laatu
  • Osaamisen kasvattaminen

Asetetut numeeriset ja sanalliset tavoitteet kuvastavat sitä vaikuttavuuden tasoa, jota kilpailutuksessa lähdetään tavoittelemaan.

Esimerkkejä maltillisista tavoitteista voivat olla esimerkiksi vastuullisuutta jossain määrin lisäävät sopimuslausekkeet. Hieman rohkeampi vastuullisuuden kasvattamiseen liittyvä tavoite voisi koskea esimerkiksi aiemmin hyväksyttyjen (mutta ympäristön kannalta haitallisten) tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen kieltämistä tulevassa kilpailutuksessa. Tavoite kustannusten vähentämiseksi (esimerkiksi 30 % nykytasosta) voisi puolestaan olla esimerkki kustannussäästöihin liittyvästä merkittävästä tavoitteesta, joka kilpailutuksen kautta pyritään saavuttamaan.

Mittaus (ts. numeerinen ja sanallinen arvio) toistetaan hankkeen päätyttyä, minkä jälkeen saatuja tuloksia voidaan verrata hankkeen käynnistysvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin.

Vaikuttavuus alkaa näkyä

Yksittäisten hankkeiden lisäksi raportointimme alkaa aineiston kertymisen kautta tuottaa myös laajempaa kuvaa siitä, millaista vaikuttavuutta asiakaskohtaisten kilpailutusten kautta on aikaansaatu. Tähän saakka kertyneestä aineistosta voidaan vaikuttavuuden eri näkökulmista tunnistaa mielenkiintoisia yksittäisiä kilpailutushankkeita. Lisäksi koko aineistoa analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millaista vaikuttavuutta asiakaskohtaisten kilpailutusten kautta tyypillisesti tuotetaan.

Tiedot tarkentuvat aineiston kasvaessa, mutta jo tässä vaiheessa aineistosta voidaan tehdä esimerkiksi seuraavanlaisia huomioita:

  • Tyypillisimmät vaikuttavuuden saavuttamiselle asetetut tavoitteet liittyvät osaamisen kasvattamiseen
  • Osaamisen kasvattamisen jälkeen arvioinnissa toiseksi eniten mainintoja (niin tavoitteenasetannassa kuin saatujen tulosten mittauksessakin) saa tuotteen tai palvelun laadun parantaminen
  • Arvioiduista hankkeista hieman vajaa puolet on sisältänyt joitakin innovatiivisuuteen liittyviä elementtejä. Joka kymmenennessä hankkeessa innovatiivisuuteen liittyvät tavoitteet on projektiryhmässä arvioitu merkittäviksi
  • Noin neljänneksessä kilpailutuksista on saavutettu vastuullisuuteen liittyviä tuloksia
  • Yli puolessa kilpailutuksista saavutettiin maltillisia tai merkittäviä kustannussäästöjä