El och portföljförvaltning 2024–2028 Ramavtal

Välkommen och upphandla el som konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen, och man kan också köpa prisskyddad el. Beredningen av konkurrensutsättningen görs hösten 2022 - våren 2023 och en anbudsbegäran kommer enligt planerna att publiceras våren 2023. Elleveranserna kan enligt preliminära planer inledas i början av år 2024 eller senare. Elen prisskyddas genast när konkurrensutsättningen är klar och prisskyddad el kan upphandlas i början av år 2025. För kunder som inte gått med i upphandlingen El och portföljförvaltning 2020-2024 kommer vi att utreda möjligheterna att upphandla prisskyddad el redan i början av 2024. El och portföljförvaltning 2024-2028 är en förlängning på avtalet El och portföljförvaltning 2020-2024.

Fördelar med upphandlingen

 • Säkerställd lagenlighet i organisationens upphandlingar
 • Minskade kostnader för en egen konkurrensutsättning 
 • Konkurrensutsatt marginal för elleveransen
 • De kunder som har portföljförvaltning har en förutsägbar prisnivå
 • Hansels experter ger stöd under avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörskontroll)
 • Hållbarheten beaktas, du kan köpa el som produceras med förnybara energikällor

Vad kan man upphandla?

Upphandlingen består av två helheter, som har en enda leverantör.

 1. Elleverans (elenergi)
 2. Administration av elportföljen och prisskydd (portföljförvaltning)

När du ansluter din organisation ansluts organisationen till elleverans. Vi sänder senare en upphandlingsförfrågan för att utreda huruvida organisationen vill ha prisskyddad el, det vill säga omfattas av portföljförvaltning.

Vår intention är att elleveransen omfattar följande tjänster:

 • Fysisk leverans av elenergi
  • Leverantören förutsäger kundens elförbrukning och köper in el på spot-marknaden. 
 • Tjänster som balansansvarig
  • Leverantören ansvarar för balansenergins kostnader, som uppstår om kundens elförbrukning avviker från de inköp som leverantören gjort på spot-marknaden.
 • Följning av rapportering av elförbrukningen
 • Fakturering av elenergi
 • Kundservice
 • Möjlighet till egen produktion i liten skala (till exempel med solpaneler) 
  • Leverantören förbinder sig också till att köpa den energi som överskrider kundens egen elförbrukning.
 • Möjlighet att köpa in el som tillverkats med förnybara källor och certifierats med ursprungsgarantier.

Administration av elportföljen och prisskyddet gör det möjligt att ställa in priset på el före elleveransen, varvid man inte behöver förlita sig på spot-priset som förändras varje timme. Syftet med portföljförvaltning är att skapa förutsägbara inköpspriser på el och därmed på kostnaderna för elinköp. Skyddsstrategin i elportföljen uppgörs tillsammans med kunderna och Hansel. Om kunderna har olika önskemål gällande skyddsstrategierna är det möjligt att bilda flera portföljer med egna skyddsstrategier.

Avtalsperiod

Målet är att avtalsperioden för upphandlingen börjar 1.10.2023. Man kan inleda en elleverans när som helst under avtalsperioden.

Om din organisation är med i Hansels upphandling El och portföljförvaltning 2020-2024, kan elleveransen inledas 1.1.2025, när ifrågavarande upphandling upphör. 

Upphandling av prisskyddad el inleds senast 1.1.2025. Vi etablerar prisskydd med den valda leverantören genast i början av avtalsperioden och i början av avtalsperioden 1.10.2023-31.12.2024 kan man prisskydda framtida elinköp. Vi utreder i beredningsfasen av upphandlingen möjligheterna att köpa in prisskyddad el redan från och med 1.1.2024. 

Enligt en preliminär plan upphör avtalsperioden 31.12.2028. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2023

Avtalsperiod
01.10.2023 - 31.12.2028
Verksamhetsmodell
En leverantör

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Annika Hämäläinen

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Juha-Pekka Paunu

Kategorichef

juha-pekka.paunu@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga