Hansel i korthet

Ansvar

Ansvarsfrågorna ingår i hela vår verksamhet

Vårt mål är att verka som en föregångare i ansvarsfulla upphandlingar. Syftet med Hansels verksamhet, dvs. att skapa inbesparingar för staten, är redan som sådant ansvarsfullt. Vår verksamhet styrs förutom av upphandlingslagen även av statens upphandlingsstrategi samt de principbeslut och anvisningar som har publicerats av statsrådet och som innehåller riktlinjer för frågor och krav i anslutning till ansvarsfrågorna.

Genom ramavtalen främjar vi ansvarsfrågorna. I anslutning till ansvarsfrågorna beaktar vi de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den utsträckning det är möjligt både i våra konkurrensutsättningar och under ramavtalsperioden.

Vad gäller ekonomiskt ansvar förutsätts att de leverantörer som deltar i konkurrensutsättningar har tagit hand om sina samhälleliga skyldigheter. Vi förutsätter bland annat att anbudsgivarna har betalat skatter och socialskyddsavgifter och att de iakttar lagstadgade skyldigheter avseende miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Vi har redan under många år tagit hänsyn till miljöaspekterna i våra ramavtal. Vår ansvarsgrupp går igenom alla nya ramavtal och säkerställer att miljöperspektiven beaktas i dem. Om ett ramavtal beaktar miljöperspektiven utifrån två eller flera kriterier som Hansel ställt upp beviljas ramavtalet Hansels miljöerkännande.

De sociala aspekterna kan beaktas så att de inkluderas i avtalsvillkoren till exempel genom en förutsättning att leverantören förbinder sig att iaktta den internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner om arbetsförhållanden.

Utvärderingen av gemensam upphandling sker genom ansvarighetsanalys

I ansvarighetsanalysen betraktar man noggrant element av miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar i den gemensamma upphandling som bereds. Instrumentet påminner den konkurrensutsättande aktören om flera saker som det lönar sig att iaktta och gällande vilka krav kan tas med i konkurrensutsättningsdokumenten, t.ex. som obligatoriska krav eller avtalsvillkor.

Miljöansvar

I varje gemensam upphandling letar vi efter miljövänliga alternativ och minskad miljöbelastning. Detta kan betyda till exempel strävan efter minskad energikonsumtion och ökad energieffektivitet, strävan efter reducerad mängd avfall eller främjandet av materialeffektivitet och återvinningsekonomi.

Vid beredningen av gemensam upphandling kan man bland annat ställa sådana krav på varor och tjänster som gäller energieffektivitet eller förminskning av bruket av skadliga medel, eller använda dem som jämförelsegrunder eller avtalsvillkor. Eventuella nyttor beror på kundens behov, samt på de krav som kunden har definierat i förenklad kurrensutsättning.

Socialt ansvar

Vad gäller socialt ansvar fästs speciellt avseende vid att följa arbets- och människorätten, samt att främja människovärdigt arbete. Det är möjligt att ta med ansvarskrav i avtalsvillkoren, och dessutom förutsätter vi i en del av våra avtal att leverantörerna förbinder sig till krav, definierade i en separat Code of Conduct – bilaga. Därtill är det viktigt att ta tillgänglighets- och åtkomlighetsaspekter i beaktande i de avtal där detta är möjligt.

Ekonomiskt ansvar

Vi kräver att våra leverantörer har tillräcklig ekonomisk kapacitet, vilket bedöms enligt krav på riskklassificering. Vi ställer också omsättningskrav på våra avtalsleverantörer och tillämpar automatisk övervakning av deras ekonomiska prestationsförmåga under hela avtalsperioden.

Vid beräkningen av totala kostnader används livscykelkostnadsberäkning som jämförelsegrund, när det passar för upphandlingens karaktär. För en del av upphandlingar övervakar vi centraliserat, på våra kunders vägnar, att våra avtalsleverantörer följer beställaransvarslagen.

Innovativ upphandling

En ytterligare aspekt i vår ansvarsanalys är innovativitet. Offentliga upphandlingar har politik- och produktivitetmål, samt behov av att öka servicekvaliteten och att agera på allt ändamålsenligare sätt. De här målen uppmuntrar upphandlingsenheterna till innovativa upphandlingar. Innovativ upphandling syftar till nya eller på ett betydande sätt förbättrade varor eller tjänster: upphandlingen leder till ökad produktivitet, kvalitet, hållbarhet och/eller effektfullhet av offentliga tjänster. Förutom föremålet för upphandlingen kan också upphandlingsproceduren eller upphandlingsavtalet innehålla innovativa element, genom vilka man strävar efter målen.