Hansel i korthet

Ansvar

Ansvarsfrågorna ingår i hela vår verksamhet

Vårt mål är att verka som en föregångare i ansvarsfulla upphandlingar. Syftet med Hansels verksamhet, dvs. att skapa inbesparingar för staten, är redan som sådant ansvarsfullt. Vår verksamhet styrs förutom av upphandlingslagen även av statens upphandlingsstrategi samt de principbeslut och anvisningar som har publicerats av statsrådet och som innehåller riktlinjer för frågor och krav i anslutning till ansvarsfrågorna.

Genom ramavtalen främjar vi ansvarsfrågorna. I anslutning till ansvarsfrågorna beaktar vi de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den utsträckning det är möjligt både i våra konkurrensutsättningar och under ramavtalsperioden. År 2017 uppgick värdet av statens upphandlingar av produkter och tjänster genom ramavtal till cirka 800 miljoner euro. Tack vare den ansenliga volymen utgör ramavtalen en effektiv metod för att främja införandet av statens ansvarsbeslut i upphandlingarna.

Vad gäller ekonomiskt ansvar förutsätts att de leverantörer som deltar i konkurrensutsättningar har tagit hand om sina samhälleliga skyldigheter. Vi förutsätter bland annat att anbudsgivarna har betalat skatter och socialskyddsavgifter och att de iakttar lagstadgade skyldigheter avseende miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Vi har redan under många år tagit hänsyn till miljöaspekterna i våra ramavtal. Vår ansvarsgrupp går igenom alla nya ramavtal och säkerställer att miljöperspektiven beaktas i dem. Om ett ramavtal beaktar miljöperspektiven utifrån två eller flera kriterier som Hansel ställt upp beviljas ramavtalet Hansels miljöerkännande.

De sociala aspekterna kan beaktas så att de inkluderas i avtalsvillkoren till exempel genom en förutsättning att leverantören förbinder sig att iaktta den internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner om arbetsförhållanden.