Hansel lyhyesti

Vastuullisuus

Vastuullisuus kuuluu kaikkeen toimintaamme

Tavoitteenamme on toimia edelläkävijänä vastuullisissa hankinnoissa. Hanselin toiminnan tavoite, säästöjen aikaansaaminen julkiselle sektorille, on jo itsessään vastuullinen.

Edistämme vastuullisuutta yhteishankintojemme kautta. Huomioimme vastuullisuuteen liittyvät ympäristö- sekä sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat mahdollisimman laajasti kilpailutuksissamme ja puitesopimuskaudella.

Yhteishankinnat ovat tehokas keino edistää valtion vastuullisuutta koskevien päätösten jalkauttamista hankintoihin. Suuren volyymin ansiosta voimme vaikuttaa uudenlaisten palveluiden syntymiseen sekä ohjata tuotteiden ja palveluiden kehitystä ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat huomioivaan suuntaan.
 


Toimintaamme ohjaavat hankintalain lisäksi valtion hankintastrategia sekä valtioneuvoston julkaisemat periaatepäätökset ja ohjeistukset, joissa on tehty linjauksia vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja vaatimuksista.

Hanselin ympäristötunnus    kertoo ympäristövastuullisesta yhteishankinnasta

Myönnämme Hanselin ympäristötunnuksen yhteishankinnoille, jonka kilpailutuksessa on huomioitu ympäristönäkökohtia vähintään kahdella tavalla seuraavissa tarjouskilpailun vaiheissa:

  • Tarvehankinta
  • Tarjoajan soveltuvuus
  • Tekniset eritelmät (tuotteen tai palvelun ominaisuudet)
  • Vertailuperusteet
  • Sopimusehdot ja niiden noudattamisen valvonta

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteesta johtuen. Esimerkiksi erilaisissa asiantuntijapalveluita sisältävissä sopimuksissa palveluiden ympäristövastuulllisuutta on hankala määrittää.

Tavoitteenamme on sosiaalisen vastuun kehittäminen 

Tavoitteenamme on tunnistaa sosiaalisen vastuun näkökulmasta riskialttiit toimialat ja puitejärjestelyt.

Kiinnitämme entistä enemmän huomiota sosiaalisen vastuun riskien vähentämiseen riskialttiiden puitejärjestelyiden sopimuskaudella.

Taloudellista vastuullisuutta huomioidaan monin tavoin

Huomioimme taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökohtia kilpailutuksissa ja yhteishankinnoissa. Erityisesti kiinnitämme huomiota harmaan talouden torjuntaan, tilaajavastuulain mukaiseen toimintaan, pk-yritysten asemaan ja markkinoiden toimivuuteen.

  • Kilpailutuksiin osallistuvat toimittajat noudattavat ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita, esimerkiksi maksamalla veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa
  • Valitut sopimustoimittajat ovat tilaajavastuulain mukaisesti toimittaneet selvitykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksusta sekä sovellettavasta työehtosopimuksesta ja rekisteröitymisestä kauppa-, ennakonperintä-, arvonlisäverovelvollisuus- ja työnantajarekisteriin
  • Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset on huomioitu kilpailutuksissa ja niiden osuutta kaikista sopimustoimittajista seurataan
  • Yritykset voivat muodostaa ryhmittymiä, jolloin suuriin tilausmääriin on helpompi vastata.