Samordnade upphandlingar

Offentliga upphandlingar

Staten och kommunen gör offentliga upphandlingar då de skaffar tjänster och varor utanför den egna organisationen. Lagen om offentlig upphandling styr själva upphandlingsprocesserna.

Målsättningen med offentliga upphandlingar:

  • använda offentliga resurser på ett effektivt sätt

  • befrämja högklassig upphandling

  • erbjuda jämlika möjligheter för bolag att erbjuda tjänster och service för stat och kommun.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling kräver i praktiken att upphandling från stat och kommun görs genom offentliga konkurrensutsättningar. Det finns noggranna bestämmelser om bl.a. olika konkurrensutsättningsmodeller och dess olika skeden.

Läs mera om offentliga upphandlingar på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Statens upphandlingsstrategi

Målsättningen för statens upphandlingsstrategi är klargöra statens upphandlingspraxis, upphandlingarnas organisering och ansvarsförhållanden. Statsförvaltningens upphandlingar styrs i enlighet med upphandlingsstrategin.

Bekanta dig med statens upphandlingsstrategi på finansministeriets webbplats.

Offentliga upphandlingar görs ofta samordnat

Hansel fungerar som statens och kommunala sektorns inköpscentral och är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som omfattas av finansministeriets ägarstyrning. 

Offentlig upphandling görs i praktiken genom ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för upphandlingskontrakt som ingås under en viss tidsperiod, såsom priser och planerade volymer. I allmänhet gäller ramavtalen fyra år.

 Genom samordnade upphandlingar, dvs. genom att koncentrera upphandlingarna, uppstår betydande resursinbesparingar inom statsförvaltningens upphandling. Även leverantörerna gynnas av den centraliserade upphandlingsmodellen, eftersom de får en kostnadseffektiv direkt kanal till upphandlingen inom statsförvaltningen.

Läs mera om våra ramavtal  på finska.