Samordnade upphandlingar

Konkurrensutsättning

Våra ramavtal har alltid konkurrensutsatts

Offentliga upphandlingar konkurrensutsätts alltid på det sätt som förutsätts i upphandlingslagen. I upphandlingslagen fastställs bland annat de olika upphandlingsformerna och faserna i dessa.

Beroende på föremålet för upphandlingen konkurrensutsätts de offentliga upphandlingarna på följande sätt:

  • i ett öppet förfarande

  • i ett begränsat förfarande

  • i ett förhandlingsförfarande

I Hansels upphandlingar tillämpar vi vanligtvis det öppna förfarandet. I detta kan anbud lämnas av företag som uppfyller minimiförutsättningarna för anbudsgivarens lämplighet i den aktuella konkurrensutsättningen. Dessa kan omfatta till exempel ekonomiska eller tekniska förutsättningar.

Konkurrensutsättningen har många faser

Konkurrensutsättningsprocessen omfattar många faser och tar i sin helhet cirka ett år.

Ramavtalen ingås tillsammans med kunderna och leverantörerna så att vi kan ta hänsyn till kundernas behov och branschspecifika särdrag på ett så omfattande sätt som möjligt. Vi samlar in respons från kunderna och leverantörerna bland annat i kund- och leverantörsarbetsgrupperna.

Vid konkurrensutsättningarna vidtas betydande åtgärder i början för att garantera icke-diskriminering och jämförbarhet

Vi vill ha jämförbara och kommensurabla anbud, och därför är de offentliga upphandlingarna intensivast i början. Detta innebär att till exempel definitionerna och avtalsvillkoren för upphandlingsföremålet utarbetas färdigt innan anbudsförfrågan publiceras.

När anbudsförfrågan har publicerats kan inga ändringar göras i anbudsinnehållet eller avtalsvillkoren. På detta sätt får samtliga potentiella anbudsgivare samma uppgifter om föremålet för upphandlingen och tillräcklig information för anbudsgivningen.