Hansel i korthet

Hansel är en statlig enhet för samordnad upphandling

Vårt mål är att spara samhällsmedel genom att öka produktiviteten i den offentliga upphandlingen. Vi konkurrensutsätter ramavtal för produkter och tjänster och tillhandahåller därutöver konsultation om konkurrensutsättning och utvecklingstjänster för våra kunder.

Hansel är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av staten och Kommunförbundet. Vår verksamhet finansieras med serviceavgifterna som uppbärs av avtalsleverantörerna och som grundar sig på genomförda upphandlingar. För tillfället kan serviceavgiften uppgå till högst 1,5 procent.

Vår verksamhet grundar sig på Hansel-lagen där vår uppgift och våra kunder definieras.

Vilka kan vara våra kunder?

Vi medverkar till att göra våra kunders upphandling säker och enkel. Vi gör det invecklade enkelt och beaktar ansvarsaspekterna i våra ramavtal.

Våra kunder är

  • de statliga ämbetsverken och inrättningarna

  • de statliga affärsverken

  • fonder som står utanför statsbudgeten

  • universiteten

  • riksdagen och dess underordnade enheter samt de enheter som övervakas av och verkar i anslutning till riskdagen.

  • kommunerna

  • församlingarna

Våra tjänster kan även anlitas av vissa offentligrättsliga inrättningar inom vilka finska staten utövar bestämmande inflytande. Europeiska kemikaliemyndigheten får anlita Hansels tjänster.

Icon Formulär för kundundersökning (42,6 kB)

Vilka kan vara våra avtalsleverantörer?

En fungerande marknad och ett jämlikt bemötande av leverantörerna är ett livsvillkor för oss. Vi vill erbjuda så många företag som möjligt ett tillfälle att verka som en avtalsleverantör för staten.

Samtliga leverantörer av varor och tjänster har rätt att delta i de konkurrensutsättningar som vi ordnar. Utifrån konkurrensutsättningen utser vi avtalsleverantörerna för ramavtalen.