Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2025 DPS

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan Hansel Ab:s kunder upphandla konsultationstjänster inom ledarskap och utveckling. Till tjänsterna hör:

 • Ledarskap, arbetsgemenskap och chefsarbete

Sakkunnigtjänsten kan exempelvis hänföra sig till följande:

 • Utveckling av ledarskapsmodeller och ledarskapet
 • Utveckling av arbetsgemenskapen och organisationen
 • Ledning av organisationsförändringar
 • Mätning av verkningsfullhet eller resultatrikhet
 • Utveckling av arbetshälsa
 • Mätning av chefsverksamhet
 • Tjänster för coaching, mentorskap och handledning

 

 • Utveckling av strategi, processer och tjänster

Sakkunnigtjänsten kan exempelvis hänföra sig till att:

 • Planera, förverkliga och utveckla en strategi
 • Analysera verksamheten och verksamhetsmiljön
 • Utvärdera strategins effektfullhet
 • Skapa och utveckla nya tjänster
 • Förnya serviceupplevelsen
 • Planera resultatstyrningen

 

 • Projekthantering

Sakkunnigtjänsten kan exempelvis hänföra sig till följande:

 • Projektledning, projektkoordination eller projektassistans
 • Styrgruppsarbete och dess utveckling
 • Handledning i projekthantering
 • Utveckling och utvärdering av förfarandet för förvaltning av projektportföljen
 • Utvärdering av projekt
 • Stöd som hänför sig till projektfinansiering
 • Utvärdering och ibruktagande av projekthanteringsmetoder

 

 • Utveckling av informationsförvaltningen och helhetsarkitekturen

Sakkunnigtjänsten kan exempelvis hänföra sig till att:

 • Kartlägga informationsförvaltningens nuläge och identifiera utvecklingsobjekt
 • Definiera och förverkliga processförändringar som informationssystemen kräver
 • Utveckla utvärderingsramverket för informationssystemprojekt
 • Skapa och planera modeller för organisationens informationshantering
 • Beskriva och utveckla helhetsarkitekturen, samt införa metoder för helhetsarkitekturen
 • Stödja kunskapsbaserad ledning

 

 

 • Analytiker- och undersökningstjänster

Genom analytiker- och undersökningstjänsterna stöder och utvecklar man kunskapsbaserat ledarskap genom att producera och samla information för beslutsfattandet.

 • Tjänsten kan exempelvis utnyttjas för att undersöka och förklara olika fenomen samt för att förutsäga och uppskatta deras följder.
 • Vid tjänsteproduktionen kan man exempelvis utnyttja omfattande, etablerade undersökningsdatabaser, analysmaterial, utvecklingsprognoser, samt till exempel utvecklings- och analysmetoder som baserar sig på dem.

Tjänsten kan exempelvis gälla

 • Analytiker-, undersöknings- och sakkunnigtjänster inom IT-branschen som baserar sig på internationella, globala material
 • Analytiker- och undersökningstjänster som leverantören levererar i form av projekt.

 

Tjänsternas innehåll beskrivs mer ingående i bilagan ”Föremålet för det dynamiska inköpssystemet” som finns på Dokument-fliken. Det är möjligt att kombinera olika tjänster. Till föremålen för uppdrag kan exempelvis även höra utbildning, coaching, facilitering och undersökningar gällande tjänsterna, samt till exempel datainsamling, utredningar, förstudier, mätningar, evalueringar, analyser och benchmarking.

Vill du bli leverantör?

Hansel godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kika på videon för mer information!

Hansel – Vill du bli avtalsleverantör?

Du kan lämna in deltagningsansökan i DPS Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling här:

Tarjouspalvelu.fi – Den enklaste vägen till bra avtal

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande!

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2025

Avtalsperiod
01.04.2021 - 30.04.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga