Säkerhetstekniska system och utrustning 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Kameraövervakningssystem

Helhetsservice: Brottsalarm, Kameraövervakningssystem och Passersystem

Passersystem

Brottsalarm

Arbetsrapporteringssystem

Vi har tekniska problem gällande anslutningsinformationen för denna upphandling. Vi försöker reda ut problemet så fort som möjligt. Anslutningarna är ändå ikraft och du hittar allt material under Dokument fliken i varje delområde.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här gemensamma upphandlingen kan du upphandla säkerhetstekniska system och utrustning samt tillhörande tjänster.

Det dynamiska inköpssystemet DPS har indelats i fem delområden (”klasser” i DPS).

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet i klass 1 (Helhetstjänst) är följande säkerhetstekniska system och utrustning:

 • Klass 1 Helhetstjänst: Brottslarmsystem, Kameraövervakningssystem och Passersystem

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet i klasserna 2 – 5 är följande säkerhetstekniska system och utrustning:

 • Klass 2: Brottslarmsystem
 • Klass 3: Kameraövervakningssystem
 • Klass 4: Passersystem
 • Klass 5: Arbetstidsregistreringssystem

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet är också följande tjänster som hänför sig till säkerhetstekniska system och utrustning:

 • Konsultation och planering
 • Installationstjänster
 • Dokumentationstjänster
 • Garantiunderhåll
 • Reparationsunderhållstjänst
 • Förebyggande underhållstjänst
 • Huvudanvändartjänster
 • Tjänster för stöd och upprätthållande av programvaror
 • (bortsett från klass 4)
 • Programmeringsarbete
 • Utbildning och fortbildning
 • Kamerarunda (klass 3)
 • Bildövervakning med larmfunktion (klass 3)
 • Felsökningstjänst (klass 5)
   

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör i DPS Säkerhetstekniska system och utrustning? Gå in i Hilma och bekanta dig med upphandlingsannonsen. Det dynamiska inköpssystemet har indelats i fem klasser. Leverantören kan lämna en deltagningsansökan antingen i en enskild klass eller i flera klasser förutsatt att lämplighetsvillkoren uppfylls.

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2025

Avtalsperiod
22.03.2021 - 31.03.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2035
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda