Laddstationer for elbilar 2022–2028 DPS

Syftet med detta dynamiska inköpssystem (DPS) är ett möjliggöra en kostnadseffektiv upphandling av laddlösningar för laddbara fordom samt anknytande produkter och tjänster. Syftet är också att säkerställa tillgången, samt skäliga och konkurrenskraftiga priser och leveranstider samt ett tillräckligt produkt- och tjänstesortiment.

Denna DPS kan nyttjas av Hansels alla kunder.

Fördelar med upphandlingen 

Snabbare och effektivare konkurrensutsättning samt stöd under avtalsperioden.

 • En utredning i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft görs centraliserat av Hansel, när en leverantör godkänns till en DPS
 • Avtalsleverantörernas lämplighet kontrolleras
 • Omfattande avtals-, säkerhets- och servicenivåvillkor, som kan påverkas i en konkurrensutsättning i DPS
 • Spara på processkostnaderna med färdigt material
 • Möjlighet att vikta utvalda tekniska detaljer i en konkurrensutsättning i DPS
 • Dokumentmallar för en minikonkurrensutsättning är en hjälp för att göra en behovsanalys, en minikonkurrensutsättning och fatta ett upphandlingsbeslut
 • Hansels experter ger stöd under avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörskontroll)

Krav på avtalsleverantören

Avtalsleverantörerna ska uppfylla följande krav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregistret
 2. Skatter och pensionsförsäkringspremier ska betalas
 3. Finansiell och ekonomisk situation
  • Riskklass minst 3 (4 och 5 utanför)
  • Omsättning minst 0,5 miljoner euro
  • Ansvarsförsäkring minst 0,5 miljoner euro
 4. Teknisk prestanda och professionell kompetens
  • Anbudsgivaren ska ha tillgång till kapaciteten hos de underleverantörer som anges i anbudet.
  • Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av att under de senaste tre åren  ha levererat de produkter/producera de tjänster som är objekt för upphandlingen. Anbudsgivaren ska ha levererat och installerat minst sju referensleveranser. Varje referensleverans ska ha inkluderat minst fyra laddställen för basladdning eller alternativt ett laddställe för effektiv laddning.

När de produkter/tjänster som är objekt för upphandlingen levereras ska följande kvalitetssäkringsåtgärder vidtas. 

1) kvalitetssäkringsåtgärder vid upphandling av produkter och tillbehör som anknyter till laddlösningar,

2) kvalitetssäkringsåtgärder vid planering av laddlösningar,

3) kvalitetssäkringsåtgärder vid installation av utrustning som anknyter till laddlösningar,

4) kvalitetssäkringsåtgärder vid producerande av tjänster som anknyter till laddlösningar (när det gäller  tjänster som ingår i leverantörens tjänsteutbud).

 • Anbudsgivaren eller dennes underleverantör ska vidta miljövårdsåtgärder som omfattar de tjänster som är objekt för upphandlingen. Leverantören ska omgående flytta avfall och annat onödigt material till återvinningskärl. Leverantören ska städa efter sig när ett arbetsskede är klart. Städning av arbetsplatser och återvinning av avfall ingår i alla installationsarbeten.
 • Den personal som ansvarar för tjänsteproduktionen ska ha relevant kompetens. Leverantören ska för varje leveransobjekt anvisa en huvudansvarig för elarbetena, som ska ha antingen S1- eller S2-kompetens, beroende på effekten i den laddutrustning som installeras, samt erfarenhet av att installera motsvarande laddutrustning. Dessutom ska den huvudansvariga för elarbeten eller Leverantörens arbetsledning, beroende på den laddutrustning som installeras i leveransobjektet, antingen ha lämplig erfarenhet av att installera och driftsätta AC (växelström) eller DC (likström) eller ha genomgått installationsutbildning som ordnas av laddningsutrustningens tillverkare. Det företag som den huvudansvariga för elarbeten representerar (Leverantören eller Leverantörens underleverantör) ska ha införts i Tukes register över verksamhetsidkare (bransch A – Elinstallationsarbeten och reparation av elutrustning).

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Mera information

Om du har frågor, kommentarer eller önskemål angående upphandlingen som gäller laddlösningar, tveka inte att kontakta kategorichef Pasi Tainio, pasi.tainio@hansel.fi

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och se instruktioner i videon!

Fördelar för leverantören

 • En elektronisk konkurrensutsättning i ett fastställt format är enkel att genomföra jämfört med en öppen konkurrensutsättning
 • Det är möjligt att komma med och erbjuda produkter eller tjänster under DPS hela giltighetstid

Upphandlingsannonsen är publicerad i tjänsten Hilma på www.hankintailmoitukset.fi

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2028

Avtalsperiod
25.04.2022 - 31.03.2028
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2034
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga