Internrevisionstjänster 2019-2025 DPS

Fördelar med upphandlingen

 • Ett dynamiskt inköpssystem är en förfarandemodell som ger goda möjligheter att beakta kundspecifika behov
 • Avtalspartnerna är tillförlitliga eftersom anbudsgivarnas lämplighet kontrollerats (bland annat erfarna experter samt företagets ekonomiska situation och referenser som gäller leveranser av motsvarande tjänster). Hansel ser till att avtalsleverantörerna under avtalsperioden uppfyller förpliktelserna i beställaransvarslagen!
 • Tid och jobb sparas jämfört med en öppen konkurrensutsättning: en minikonkurrensutsättning kan göras elektroniskt med hjälp av färdiga dokumentmallar!
 • Kunden kan ur ett omfattande sortiment välja ut en helhet som motsvarar behoven oavsett om internrevisionen i organisation är utlagd helt eller delvis, eller om kunden söker tilläggsresurser för en revision som organisationen själv ordnar!
 • Hansels experter ger stöd i minikonkurrensutsättningen och under hela avtalsperioden.

Vad kan man upphandla?

Via detta dynamiska inköpssystem, det vill säga via denna DPS, kan man upphandla tjänster för internrevision. Denna DPS kan användas av kunder inom statsförvaltningen. 

Internrevision är en oberoende stödfunktion som är avsedd för styrelsen och den högsta ledningen, och syftet är att för organisationens ledning utreda om den interna revisionen är ändamålsenlig och tillräcklig. Arbetet med internrevision omfattar organisationens interna kontroll, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser. 

I en internrevision bedöms vanligen ändamålsenligheten, effekten och tillräckligheten när det gäller riskhantering, intern övervakning och ledningsförfaranden som gäller verksamheten, processerna, funktionerna, tjänsterna och processerna och projekten. I internrevision kan man också bedöma den operativa verksamhetens effektivitet, resultat, ändamålsenlighet och effekt; informationens tillförlitlighet samt efterföljande av lagar, bestämmelser och verksamhetsprinciper. Internrevision kan ordnas som organisationens eget arbete, som en upphandlad tjänst eller en kombination av dessa.

Avtalet möjliggör en utläggning av internrevision antingen helt eller delvis, eller upphandling av extra resurser för en revision som organisationen själv ordnar. Man kan upphandla en enskild revision eller få en samarbetspartner för en hel avtalsperiod. 

Objektet i en internrevision kan vara organisationens alla funktioner, processer och tjänster, såsom:

 • Riskhantering
 • God förvaltningssed och Corporate Governance
 • Granskning och utvärdering av kundens interna övervakningsmiljö
 • Revision av processer, funktioner och verksamhet
 • Revision av projekt
 • IT-revision
 • Ansvarsfullhet, företags- och miljöansvarstjänster (Corporate Social Responsibility)
 • Konsulttjänster (till exempel kvalitetskontroll av en intern revision)

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och se mer i videon!

Man kan lämna en ansökan om att delta i DPS Internrevisionstjänster 2019–2025 (DPS) här.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2025

Avtalsperiod
02.05.2019 - 30.04.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.04.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga