Restaurang service 2021–2025 DPS

Den gemensamma upphandlingen av restaurangtjänster har kunnat utnyttjas av våra kunder från början av år 2021. Vi har tillhandahållit ett motsvarande avtal för våra kunder inom statsförvaltningen redan i mer än 10 år. Våra avtal har tagits emot väldigt positivt av kunderna, och en betydande del av våra kunder inom statsförvaltningen använder sig av vårt avtal gällande restaurangtjänster.

Det här avtalet kan utnyttjas av alla Hansels kunder.

Hansel tar hand om hanteringen av årliga prishöjningar samt ändringar i underleverantörer på sina kunders vägnar, samt utför arbete som hänför sig till avtalsövervakning. 

Restaurangtjänster-avtalets villkor har formulerats så att de så bra som möjligt motsvarar de krav som kundens anställda som ansvarar för beställningen av restaurangtjänster har ställt.

Hansels stödteam hjälper kunden med kundens egen minitävling, och Hansel har skapat färdiga dokumentmallar som kunden kan komplettera och utnyttja för att genomföra minitävlingen. 

Hansel skapar för sina kunder en mall med vilken kunden kan följa upp resultatrikheten av sitt kundspecifika kontrakt under avtalsperioden.

Vad kan jag upphandla?

Restaurangtjänster 2021–2025 är ett dynamiskt inköpssystem genom vilket alla Hansel-kunder inom den offentliga sektorn kan upphandla restaurang-, mat-, närings- och cafeteritjänster samt tillhörande måltidstransporttjänster och tilläggstjänster. Du kan också konkurrensutsätta kaffeautomater som helhetstjänst eller deltjänst. Du kan utföra dina upphandlingar inom hela Finlands område också lokalt.  

Mångsidiga restaurangtjänster enligt era behov

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet är restaurangtjänster och tillhörande till dem tjänsteproduktion. Tjänsterna kan produceras för kunderna i kundens lokaler eller i lokaler som kunden förvaltar.

Kunderna kan upphandla tjänster i enlighet med föremålet och villkoren för DPS samt bilagorna till dem. Kunden preciserar upphandlingsföremålet i en kundspecifik konkurrensutsättning. Med restaurangtjänster avses tjänster som innebär följande:

 • organisering av frukost, lunch, mellanmål, middag och / eller kvällsmat samt andra måltider och serveringar som kunden beställt
 • cafétjänster och / eller matportioner vid servicedisk (bl.a. portionsmat, grillverksamhet)
 • mötes-, representations-/beställningsservering (kaffeservering och evenemangsmåltider)
 • mellanmåls- och måltidstjänster
 • kaffe-, vatten- och matautomater som tjänst
 • transport av mat som kunden beställt på den adress som kunden definierat (till exempel hemmåltidstjänst)

När kunden konkurrensutsätter valda restaurangtjänster kan också följande tilläggstjänster som hänför sig till restaurangtjänsterna konkurrensutsättas (ska preciseras i den kundspecifika konkurrensutsättningen):

 • mötes- och lokalbokningstjänster
 • linnevård i anslutning till restaurangtjänsten
 • mindre aula- och mottagningstjänster samt stödtjänster för ämbetsverk (utan eller med väktarkort) om vilka man ska överenskomma separat
 • växtvård i anslutning till restaurang- och/eller möteslokaler
 • mindre städtjänster i anslutning till restaurangtjänsterna, som ska överenskommas om separat [definieras i ett kundspecifikt upphandlingskontrakt]
 • mindre fastighetsskötselservice i anslutning till restaurangtjänsterna, som ska överenskommas om separat [definieras i ett kundspecifikt upphandlingskontrakt]
 • andra mindre tilläggstjänster i anslutning till restaurangtjänsterna, som ska överenskommas om separat med leverantören under avtalsperioden [definieras i ett kundspecifikt upphandlingskontrakt]

Ovan nämnda, separat överenskomna tilläggstjänster kan konkurrensutsättas endast i anslutning till restaurangtjänsterna. Tilläggstjänsterna kan utgöra endast en mindre del av upphandlingens hela omfattning i det kundspecifika kontraktet.

Kunden kan upphandla följande tjänster i anslutning till restaurangtjänsterna eller skilt genom en separat konkurrensutsättning:

 • Full- eller delservice av mat- och drickautomater, till exempel kaffeautomater
 • Sakkunnigtjänster som hänför sig till restaurangtjänsterna, till exempel experthjälp med köksdesign, föreläsningar, tjänster av näringsplanerare eller legitimerad näringsterapeut för planeringen av konkurrensutsättningen

Varje upphandling inom DPS ska konkurrensutsättas genom en intern konkurrensutsättning, dvs minitävling, inom DPS. Minikonkurrensutsättningen utförs elektroniskt anbudssystem, och det finns färdiga dokumentmallar för minikonkurrensutsättningen som kunden behändigt kan redigera så att de motsvarar organisationens behov.

Kommunkund, bekanta dig med Hansels andra ramavtal gällande lokalanvändartjänster, som öppnas år 2021. Ramavtalen Lokalanvändartjänster för statsförvaltningen är giltiga till och med 30.9.2021.

Restaurangtjänster 2017 – 2021 för statsförvaltningen

Städtjänster 2017 – 2021 för statsförvaltningen

Säkerhetstjänster 2017 – 2021 för statsförvaltningen

Helhetstjänster inom lokalanvändningen 2017 – 2021 för statsförvaltningen

Begränsningar

I princip kan Hansel inte erbjuda omsorgs-, rehabiliterings- eller boendetjänster för äldre människor, personer som rehabiliteras från psykiska problem eller inom missbrukarvården, för utvecklingsstörda eller invalidiserade personer. Inte heller erbjuder Hansel för tillfället hemvårdstjänster eller barnskyddstjänster. Det är emellertid möjligt att producera måltidstjänster och ovan nämnda tilläggstjänster för dessa grupper.

Genom det här avtalet kan du inte hyra in köksarbetare, men du kan köpa timarbete i anslutning till tjänsterna, till exempel servering vid kvällsevenemang utöver mat och drycker. Bekanta dig med ramavtalet Personaluthyrning 2019 – 2023 (för tillfället endast för statsförvaltningen).

  Icon Restaurangtjänster 2021 – 2025 DPS basuppgifter (277,6 kB)

Lämplighetskraven för avtalsleverantörer

Leverantörer som uppfyller de ställda lämplighetskraven godkänns med i DPS under systemets hela giltighetstid. En uppdaterad lista över leverantörerna finns i anbudssystem.

Leverantörerna har rätt att anlita underleverantörer godkända av Hansel. I en intern konkurrensutsättning inom DPS kan upphandlaren förutsätta att leverantören anger de tjänster i upphandlingskontraktet som ska genomföras av underleverantörer, samt ange namnen av de föreslagna underleverantörerna.  

Avtalsleverantörer som har blivit godkända i det dynamiska inköpssystemet har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk ställning
  • Riskklassificering: riskklass minst 4. Om riskklassen är 4 krävs det att leverantören lägger fram en utredning om åtgärder som denne vidtar eller har vidtagit för att förbättra riskklassen.
  • Omsättning på minst 300 000 euro
  • Ansvarsförsäkring på minst 1 000 000 euro
 4. Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässig kompetens
 1. Referenskrav
  • Föremålet för ett (1) referensuppdrag ska ha varit ett avtal som har inkluderat restaurangtjänster och/ eller mat- och/eller drickautomater som tjänst och vars dagligt kundantal har varit över 150 kunder under en period vars sammanhängande varaktighet har varit minst tolv (12) månader.  Perioden ska helt ha förlagts under de tre senaste åren räknat från inlämnandet av deltagningsansökningen.
  • Föremålet för ett (1) referensuppdrag ska ha varit ett avtal som har inkluderat restaurangtjänster och/eller mat- och/eller drickautomater som tjänst och vars värde (värdet av den fakturerade tjänsten/försäljningen) ska ha varit minst 100 000 euro per år (moms 0%) under minst en (1) period på ett år. Perioden ska helt ha förlagts under de tre senaste åren räknat från inlämnandet av deltagningsansökningen.
 2. Kvalitetssäkringsåtgärder
 3. Förvaltningsåtgärder gällande miljöärenden

Hansel har, på sina kunders vägnar, granskat avtalsleverantörernas straffregisterutdrag efter att de lämnat in deltagningsansökningen. Därtill har man kontrollerat att det inte finns vare sig obligatoriska eller frivilliga uteslutningsgrunder som skulle gälla leverantören.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta vår kundtjänst, tel. 029 444 4300, eller asiakaspalvelu@hansel.fi.

Hjälp och råd till ansvarsfulla matserviceupphandlingar:

Hållbar offentlig måltid - informationspaketet erbjuder för den offentliga sektorns matservice råd för att bygga upp innovativa strategier och vanor. Infopaketet utvecklades i länder omkring Östersjön (Baltic Sea Region, BSR), men detta kan väl även användas i andra områden. Börja din förändring emot hållbarhet i din kommun, företag, skola, sjukhus eller var du än verkar!

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör i DPS Restaurangtjänster 2021–2025? Bekanta dig med begäran om deltagande i anbudssystem.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
27.01.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Milja Virtanen

Kategorichef

milja.virtanen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga