Julkisten hankkijoiden tiedonsaantia parannettava

Viimeaikainen keskustelu eräiden siivousyritysten epäeettisen toiminnan valvonnasta on keskittynyt erityisesti julkisiin hankintoihin. Hankintayksiköillä on peiliin katsomista, mutta on myös tunnustettava hankintayksiköiden rajalliset mahdollisuudet saada tietoa ja puuttua epäeettiseen toimintaan.

Usein hankintayksiköitä kritisoidaan siitä, että vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa ja vaaditaan, että esimerkiksi työehtoja tulisi vertailla. Keskeisiä työoloihin liittyviä seikkoja ei tule kuitenkaan mielestäni vertailla ja pisteyttää, vaan ne tulee esittää ehdottomina vaatimuksina. Lupausten vertailu ei puolestaan yleensä ole tae eettisestä toiminnasta sopimuskaudella. Sopimusehtojen edellyttäessä riittävää laatua ja korkeaa eettistä toimintaa tarjousten vertailu voidaan tehdä hinnalla. Liian alhaiset hinnat voidaan estää asettamalla minimihinta ja edellyttämällä vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamista.

Hankintavaiheen tietojensaanti ei ulotu sopimuskaudelle

Hankintayksiköillä on velvollisuus hankintavaiheessa tarkastaa rikosrekisteriotteet törkeiden rikosten selvittämiseksi. Otteiden sisältö on suppea, eivätkä ne sisällä tietoja sakkotuomioista tai muista kuin hankintalaissa mainituista rikoksista, vaikka ne olisivat hankinnan kannalta merkityksellisiä. Tuhansista tarkastamistamme otteista ei ole ilmennyt pakolliseen poissulkuun johtavia rikoksia. Rikosrekisteriotteiden sisältöä tulisikin laajentaa elinkeinotoimintaan liittyvillä rikoksilla ja lisätä mahdollisuus saada otteet sähköisesti. Muutoksia koskeva lakialoite ei ole kuitenkaan edennyt.

Vakava virhe ammattitoiminnassa sekä työoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönti ovat harkinnanvaraisia poissulkuperusteita, jotka hankintayksikön on näytettävä toteen. Jos lainvoimaista tuomiota ei ole eikä viranomaistietoja saa, hankintayksiköllä on rajatut mahdollisuudet saada tietoa virheistä ja laiminlyönneistä.  Huhujen ja lööppien perusteella yrityksiä ei voi sulkea tarjouskilpailuista.

Huhujen ja lööppien perusteella yrityksiä ei voi sulkea tarjouskilpailuista.

Tarjouskilpailun aikana hankintayksiköllä on oikeus saada verohallinnolta velvoitteidenhoitoselvitys, josta ilmenee muun muassa maksamattomat verot ja maksut. Selvitys antaa oivan mahdollisuuden yhteiskunnallisten velvoitteiden valvontaan ja harmaan talouden torjuntaan. Sopimuskauden aikana selvityksiä ei kuitenkaan saa, eikä tämän mahdollistava lakialoite ole edennyt.

Hankintayksiköillä on sopimuskaudella vain vähän mahdollisuuksia saada tietoa yritysten palkanmaksusta, työoloista tai eettisestä toiminnasta. Vain työsuojeluviranomaisilla on tähän liittyvä toimivalta ja tietojensaantioikeudet. Valvontavelvoitteita ei tule siirtää hankintayksiköille, mutta tiedonkulkua työsuojeluviranomaisilta hankintayksiköille tulisi parantaa.

Tarvitaan luotettavaa tietoa

Jos tiedonsaantia ei paranneta, hankintayksiköt eivät voi tehokkaasti puuttua yritysten epäeettisiin käytäntöihin. Asiaa edistäisi tietopankki yritysten velvoitteidenhoidosta, rikoksista sekä työehtoihin liittyvistä laiminlyönneistä. Tietojensaanti paranisi myös lakimuutoksella, joka mahdollistaisi velvoitteidenhoitoselvitysten saannin sopimuskauden aikana sekä laajentaisi rikosrekisteriotteiden sisältöä ja sähköistä tarkastusta.

Eija Kontuniemi, lakiasiainjohtaja

Eija on perehtynyt hankintoihin käytännön, lainsäädännön ja teorian tasolla. Jatko-opinnot hän suoritti Englannissa, julkisista hankinnoista, tottakai. Vapaalla hän valloittaisi mielellään pieniä kauniita vuoria.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia