Auditointi tukee sopimustoimittajan vastuullisuustyötä

16.03.2023

Siivouspalveluiden dynaamisessa hankintajärjestelmässä pilotoitiin vastuullisuusauditointia. Vastaanotto oli positiivinen, ja tulosten perusteella vastuullisuustavoitteet toteutuvat tässä yhteishankinnassa hyvin. 

Yhteishankinta on tehokas keino toteuttaa julkishallinnon vastuullisuutta koskevia linjauksia. Suuren volyymin ansiosta yhteishankinnoilla voidaan ohjata tuotteiden ja palveluiden kehittymistä vastuullisempaan suuntaan. Jokaisessa Hanselin yhteishankinnassa vastuullisuustavoitteita pohditaan monipuolisesti ja yhteishankinnat käyvät läpi huolellisen vastuullisuusanalyysin. Myös sopimuskauden aikaista seurantaa kehitetään jatkuvasti ja vuonna 2022 päätettiin suorittaa ensimmäinen ulkopuolinen tarkastus vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta. Pilottiauditoinnin kohteeksi valittiin Siivouspalveluiden DPS, jossa vastuullisuustavoitteiden merkitys on suuri. Kaikki kymmenen sopimustoimittajaa auditoitiin. 

”Oli ilo huomata, että kaikki sopimustoimittajat lähtivät mielellään mukaan auditointiin, halukkaina kehittämään omaa vastuullisuustyötään eteenpäin”, auditoinnin tehneen KPMG:n Senior Manager Jenna Hytti kertoo. 

Valtaosa yrityksistä kehittää ympäristöystävällisempiä toimintatapoja tavoitteellisesti sekä itse siivoukseen että oheistoimintoihin, kuten kuljetuksiin. Ympäristövastuun osalta auditoitiin muun muassa ympäristöjohtamista, kiertotalouden edistämistä, jätehuoltoa sekä käytettäviä siivousaineita.

Sosiaalinen vastuullisuus hyvällä perustasolla

Sosiaalinen vastuu on merkittävässä roolissa siivouspalvelualalla. Auditoijien mukaan auditoidut yritykset ovat yleisesti ottaen sitoutuneet moniin hyviin periaatteisiin, mutta niiden tarkempaa merkitystä ei välttämättä ole pohdittu kovin syvällisesti. Esimerkiksi Code of conduct löytyi suurimmalta osalta, mutta se ei kuitenkaan toiminut päivittäisessä työssä ohjenuorana. 

”Yrityksissä voitaisiin pohtia tarkemmin sitä, miten arjen tilanteissa tunnistetaan vaikkapa ihmiskaupan uhrit. Yhtenä vinkkinä voi työnhakijalta kysyä, onko hän maksanut jollekin päästäkseen työhaastatteluun. Kielitaidoton usein tarvitsee apua työnhakuun liittyvissä asioissa, ja pyyteettömän auttamisen lisäksi näissä tilanteissa saattaa esiintyä myös ikävämpiä ilmiöitä”, Manager Riikka Weber KPMG:ltä sanoo. 

Puhtausalalla vallitseva työvoimapula näkyi auditoinnissa positiivisesti muun muassa siten, että henkilöstöstä ja heidän viihtymisestään pidetään hyvää huolta. Kaikkiin tapoihin työllistää suhtaudutaan positiivisesti, ja Hanselin sopimusvaatimus heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä tietyn myyntivolyymin ylityttyä koetaan hyväksi avaukseksi. Ihmiset nähdään tärkeänä voimavarana, mikä välittyi esimerkiksi esihenkilöiden ja työntekijöiden väleistä. Osaamiseen panostetaan, ja lisäkoulutusta tarjotaan työntekijöille aktiivisesti. Sen sijaan työsuhteen aloitukseen ja perehdytykseen auditoijilla olisi kehitysvinkkejä. 

”Monelta työntekijältä puuttuu suomen kielen taito, ja työsuhteen alkuun liittyy monta uutta asiaa. Hyvää työnantajuutta on esimerkiksi varmistaa, että työntekijä ymmärtää, mitä työsopimuksessa sovitaan ja miten palkkakuittia luetaan”, Hytti vinkkaa. 

Kielitaidon huomioimisesta työnhaku- ja perehdytysvaiheessa auditoijat antoivat sekä kiitosta että moitteita. Osassa yrityksiä työntekijän kielitaidottomuus oli huomioitu tekemällä kuvakortteja ja video-ohjeita perehdytyksen tueksi. Suurimmalla osalla työpaikkailmoitukset olivat vain suomen kielellä, mihin auditoijat kiinnittivät huomiota. 

Sopimustoimittajat ottivat auditoinnin positiivisesti vastaan, ja osa on kertonut jo lähteneensä viemään auditoinnista saatuja parannusehdotuksia käytäntöön. Myös Hanselissa auditointiin ollaan tyytyväisiä. 

”Olemme tosi tyytyväisiä, että ensimmäinen auditointi on nyt tehty ja saimme siitä arvokasta kokemusta. Keskustelemme seuraavaksi jatkosta sisäisesti ja myös pohjoismaisten kollegaorganisaatioidemme kanssa. Tämän pilotin pohjalta on hyvä lähteä kehittämään sopimuskauden varmennuskäytäntöjämme eteenpäin”, sanoo Hanselin vastuullisuusryhmän puheenjohtaja, talousjohtaja Kirsi Koivusaari.
 

Siivouspalveluiden DPS:ää käyttää jo lähes 90 julkishallinnon toimijaa. Sopimuksen arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Tutustu DPS:ään tarkemmin: hansel.fi/yhteishankinnat/siivouspalvelut-2021-2025