Hankintatutka

Hankintatutka on työkalu, jonka avulla voi arvioida organisaation hankintatoimen kypsyysastetta, eli maturiteettia. Sen avulla voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteensa sekä arvioida hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin.

Icon Taustatietoa Hankintatutkasta (553,6 KB)

Hankintatutka koostuu lyhyestä ja pitkästä kyselystä sekä raportoinnista. Kyseessä on julkisen sektorin hankintatoimen itsearviointityökalu.

Parempaa johtamista, onnistuneempia hankintoja!

Koko henkilöstölle tarkoitetun lyhyen kyselyn täyttämiseen aikaa kuluu noin 5 minuuttia. Hankinta-asioiden syvällisempää tuntemusta edellyttävän pitkän kyselyn täyttämiseen puolestaan noin 15-20 minuuttia.

Raportoinnin kautta pystytään kaikkien organisaatioiden tuloksia katsomaan anonymisoituina keskiarvotuloksina. Oman organisaatioin tuloksiin voi porautua tarkemmalla tasolla, mutta yksittäisten henkilöiden vastaukset pysyvät tällöinkin salassa.

Kyselyihin pääsee kirjautumalla Hanselin verkkopalveluun omilla asiakastunnuksilla. Tällä hetkellä palvelu on käytettävissä valtion budjettitalouteen kuuluville asiakkaillemme.

Lyhyt kysely
Pitkä kysely
Raportointi


Hansel tarjoaa apua tulosten syvällisempään analyysiin ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.
​​​​​​​Lisätietoja hankintatoimen kehittämispalveluistamme
Ota yhteyttä hankintatoimen kehittäjiimme!

Katso Hankintatutkan esittelyvideo!

Opastusvideo kyselyiden täyttämisestä ja raportoinnista


Lyhyen kyselyn mittarit

Lyhyemmässä, laajalle vastaajajoukolle suunnatussa kyselyssä arvioidaan yhtätoista eri tekijää. Alla on kuvattu, mitkä tiedot ja mistä arviointia varten haetaan.

Hankintatoimen johtaminen

 • Hankintamenot: laskettu valtionhallinnon osalta Rondon ja Handin ko. vuoden laskuaineiston perusteella (Esim. Kiekun korjaustositteita ei ole huomioitu).
 • Kokonaismenot: laskettu valtionhallinnon osalta Netran kirjanpidon tietojen perusteella.

Hankintasuunnittelu

 • Hankintasuunnitelman tiedot: Valtion kilpailutuskalenteriin ko. vuoden alussa julkaistut, kansallisen kynnysarvon ylittävät julkaistut kilpailutukset.
 • Ennakkoilmoitukset: Hilmassa ko. vuonna julkaistut normaalit ennakkoilmoitukset ja ennakkoilmoitukset puolustus- ja turvallisuushankinnoista.
 • Hankintailmoitukset: Hilmassa ko. vuonna julkaistut kansalliset hankintailmoitukset, erityisalojen hankintailmoitukset, PUTU-hankintailmoitukset, Sote- ja erityispalvelujen hankintasopimukset ja käyttöoikeussopimusta koskevat ilmoitukset.

Kilpailutus ja valmistelu

 • Sähköinen Hilma-tarjouspyyntö: Hankintailmoituksessa on julkaistu sähköisen tarjouspyynnön jättämisen mahdollistava kilpailutusjärjestelmän internetlinkki.
 • Manuaalinen Hilma-tarjouspyyntö: hankintailmoituksessa ei ole Julkaistu sähköisen tarjouspyynnön jättämisen mahdollistavaa kilpailutusjärjestelmän internetlinkkiä.
 • Sähköpostiyhteystietojen lukumäärä: Hilman hankintailmoituksissa esiintyvien sähköpostiosoitteiden lukumäärä. Antaa osviittaa siitä, miten keskitettyä/hajautettua organisaation kilpailutusten koordinointi on.

Sopimushallinta

 • Sopimuksiin perustuvat hankinnat pystytään laskelmaan Handi-järjestelmän raportoinnin perusteella myöhemmin vuonna 2019

Hankinnasta maksuun

 • Automatisoituja laskujen lukumäärä: automatisoiduilla laskuilla tarkoitetaan Handi-palvelun ja Tilhan/Rondon kautta täysin automaattisesti käsiteltyjen laskujen, eli tilaus- tai sopimusnumeroihin automaattisesti täsmäytyneiden laskujen osuutta kaikista laskuista.

Kestävä kehitys

 • Laskennallisia hiilidioksidipäästöjen määrän laskentaa tullaan kehittämään syksyllä 2019, jolloin laskennan yksityiskohdat selviävät.

Innovatiivinen hankintatoimi

 • Hankintailmoitukset, joissa innovatiivisina hankintamenettelyinä kilpailullinen neuvottelumenettely ja innovaatiokumppanuus. Luvut eivät kerro kattavasti hankintojen innovaatioasteesta, mutta ko. laskentatapa on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Mittaristo kehittyy lähivuosina.

Osaamisen kehittäminen

 • Tarjouspyynnöstä sopimukseen läpimenoaika: lasketaan vertaamalla tarjouspyynnön päivämäärää jälki-ilmoituksessa ilmoitettuun sopimuksen tekopäivämäärään. Tällä hetkellä käytössä on vain vuoden 2018 jälki-ilmoitusdata maaliskuusta joulukuuhun ja niihin liittyvät hankintailmoitukset vuosilta 2016-2018.

Toimittajahallinta

 • Konkurssissa tai selvitystilassa olevien toimittajien lukumäärä: verrataan Rondon toimittajatietoja PRH:n ko. vuoden toimittajatietoihin, siltä osin kuin ko. yritys on ollut ko. vuonna konkurssissa, saneerauksessa, selvitystilassa tai sen toiminta keskeytynyt. mukana yritysmuodoissa osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat ja vakuutusyhtiöt, ei sisällä toiminimiä, yhdistyksiä jne.

Analysointi ja raportointi

 • Joulukuussa laskutettujen hankintojen osuus: Rondon/Handin tositepäivämäärän perusteella joulukuussa laskutettujen hankintojen osuus kaikista ko. vuoden hankinnoista.

Nykytila-analyysi

 • Hanselin toteuttama nykytila-analyysi: Hansel toteuttaa osana asiakkaille tuotettuja hankintatoimen kehittämispalveluja hankintatoimen nykytila-analyysin, jonka lisäksi asiakas pystyy hyödyntämään monipuolisesti erilaisia Hanselin sähköisiä työkaluja.